Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 16:40:59

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de rellotge per zona de càrrega i descàrrega

Sol·licitud de rellotge per zona de càrrega i descàrrega

La finalitat del lliurament dels rellotges de càrrega i descàrrega és alleugerir l'ocupació temporal en les zones de càrrega i descàrrega per a vehicles comercials i autoritzats i per un període màxim limitat de 30 minuts.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
- S'aplicarà una taxa de 6,45 euros en cas d'efectuar un duplicat de la targeta.


Requisits previs:
Transportistes i comerciants que compleixin algun dels següents requisits:
- Vehicle fins a 12 t de MMA de servei públic
- Vehicle fins a 12 t de MMA de servei privat que la fitxa tècnica no el defineixi com a turisme i que l'epígraf IAE de l'empresa estigui autoritzat

Documentació que cal aportar:
VEHICLES AMB MMA INFERIOR A 2TN :
- Permís de circulació
- Fitxa tècnica del vehicle
- Comprovant d'estar donat d'alta de les activitats econòmiques (IAE) amb un epígraf del llistat autoritzat, mitjançant un document que ho acrediti.
VEHICLES AMB MMA SUPERIOR entre 2 i 12TN I SERVEI PRIVAT:
- Permís de circulació
- Targeta de transport
- Comprovant d'estar donat d'alta de les activitats econòmiques (IAE) amb un epígraf del llistat autoritzat, mitjançant un document que ho acrediti.
VEHICLES AMB MMA ENTRE 2.000 I 12.000 KG I SERVEI PÚBLIC:
- Permís de circulació
- Targeta de transport
VEHICLES AMB MMA MAJOR DE 12 TN:
Aquests vehicles no poden aparcar a la zona de càrrega i de descàrrega.

Observacions:
Existeix un llistat d'epígrafs IAE autoritzats.
Un cop comprovada que la documentació compleix els requisits, es lliurarà el rellotge personalitzat per a cada vehicle en el departament de Mobilitat.
S'aplicarà una taxa de 6,45 euros en cas d'efectuar un duplicat de la targeta.

Més informació
Regulació de càrregues i descàrregues
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010