Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 19:33:46

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de baixa al Registre Municipal de Parelles de Fet

Sol·licitud de baixa al Registre Municipal de Parelles de Fet

Cal sol·licitar la baixa del registre municipal de parelles de fet per anul·lar la unió.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:

Sol·licitud de baixa en el Registre Municipal de Parelles de fet:
- Certificat de convivència dels dos últims anys (si escau)
- Certificat de defunció (si escau)
- Llibre de família
- Document identificatiu de la persona interessada
- Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials (si escau)
- Acreditació oficial de l'estat civil de les dues persones (si escau)

Observacions:
Es realitzarà presencialment a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR), horari de dilluns a divendres de 8:30 a 15:00 hores.
Quan hagi finalitzat una unió estable d'una parella, els membres d'aquesta no podran formalitzar al Registre Municipal una nova inscripció d'una relació estable amb una altra persona fins que no hagin transcorregut almenys sis mesos des de la data de la baixa de la inscripció de l'anterior unió estable de parella.

Legislació
Acord de Ple de l'Ajuntament de Girona, d'1 d'abril de 2003.

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010