Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 16:14:04

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Atenció personal a domicili

Presentació

L'Àrea de Polítiques Socials i Cooperació de l'Ajuntament de Girona planteja com una de les seves prioritats l'atenció integral de les persones grans i de les persones amb dependència. Per aquest motiu i des de fa anys treballem per anar construint uns serveis de caire universalista, que ens permetin donar cobertura a les necessitats que planteja aquest col·lectiu. De tots els recursos amb què comptem, l'atenció personal a domicili és el que considerem eix bàsic de la nostra intervenció i és per això, que en presentarlo en aquesta carta de serveis, volem, d'una banda, donarlo a conèixer a totes les persones que se'n poden beneficiar, i d'altra, demanar-vos que participeu del nostre compromís d'anar cap un servei cada cop de més qualitat, que satisfaci les expectatives dels usuaris i usuàries i dels seus cuidadors i cuidadores.Què fem ?

La nostra feina consisteix a donar suport a les persones amb manca d'autonomia i a les seves famílies, per dur a terme les activitats de la vida quotidiana i contribuir a mantenir o millorar les seves condicions de vida en els aspectes següents:

 • Assistencial: fent activitats relacionades directament amb l'atenció personal en el domicili, necessàries per al desenvolupament de la vida quotidiana.
 • Educatiu: fent activitats relacionades amb l'adquisició, recuperació i millora d'hàbits socials i personals, que facilitin a la família o a la persona sola el manteniment d'un grau d'autonomia.
 • Preventiu: per poder detectar l'aparició de símptomes o possibles problemes.

Què oferim ?

Les tasques concretes que s'ofereixen en el marc d'aquest servei són:

 • Higiene personal
 • Ajut per a les transferències (aixecar/enllitar)
 • Manteniment d'hàbits (vestir/desvestir)
 • Canvis posturals
 • Activació funcional
 • Control de l'alimentació
 • Preparació d'àpats
 • Ajut per menjar
 • Control de la medicació
 • Gestions fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries...)
 • Orientació i suport a les persones curadores

A qui ens adrecem ?

Els usuaris i usuàries del nostre servei són les persones majors de 64 anys o menors de 64 anys amb dependència, que per motius físics, psíquics o socials presentin dificultats, de forma temporal o permanent, per realitzar les activitats bàsiques de la vida quotidiana.

Com podeu accedir al nostre servei?

L'accés al servei es farà prèvia valoració dels i les professionals dels equips bàsics d'atenció social primària, que en cada cas tindran en compte els criteris d'assignació basats en el grau de dependència, la situació econòmica i el suport familiar de la persona sol·licitant.

Abonament del preu públic del servei, amb possibilitat de bonificació en funció dels ingressos.

Les sol·licituds del servei es tramitaran des dels serveis d'atenció primària de l'Ajuntament que corresponguin, segons el domicili de la persona que n'ha de ser beneficiària.

Documentació necessària:

 • Fotocòpia del document nacional d'identitat
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Certificat d'ingressos de la unitat familiar: pensions i nòmines

El nostre compromís

 1. Les entrevistes d'accés al servei i les de seguiment de la prestació es faran en el domicili si les persones sol·licitants presenten problemes de mobilitat.
 2. El termini entre la sol·licitud d'accés al servei i la comunicació d'assignació o denegació del servei no serà superior a 15 dies naturals.
 3. El termini entre la comunicació de resolució positiva i l'inici de la prestació no serà superior a 7 dies naturals.
 4. A l'inici del servei es proporcionarà a les persones usuàries i a les seves famílies informació bàsica del funcionament.
 5. El personal del servei es presentarà en el domicili puntualment, amb un retard no superior a 5 minuts. En cas d'absència de l'usuari o la usuària el personal del servei esperarà com a màxim 15 minuts. Transcorregut aquest temps es deixarà avís per escrit al domicili de la persona usuària i es donarà per realitzat el servei d'aquell dia.
 6. Els i les professionals que presten aquest servei són treballadors/res familiars i en tot moment portaran acreditacions identificatives.
 7. Les situacions que impliquin canvi o substitució del/de la professional habitual (vacances, malaltia, organització de l'empresa...), es notificaran a les persones usuàries amb un mínim de 24 hores d'antelació.
 8. Quan les persones usuàries del servei sol·licitin un canvi de treballadora o treballador familiar, aquest es produirà en un termini no superior a 5 dies hàbils.
 9. Les queixes que es formulin a través d'instància via registre general seran contestades en un termini màxim de 15 dies hàbils.
 10. Es passarà de forma periòdica una enquesta de satisfacció a les persones usuàries d'aquest servei. En la memòria anual es donaran a conèixer els resultats i s'incorporaran els suggeriments de millora del funcionament del servei.
 11. Les baixes definitives del servei es liquidaran en un termini màxim de 15 dies naturals, a comptar des que se'n té coneixement documentat.

Ajudeu-nos a millorar

Per millorar el servei i garantir l'acompliment dels nostres compromisos de qualitat us demanem la vostra col·laboració:

 • Aportar la documentació necessària per poder accedir al servei.
 • Comunicar al servei qualsevol incidència o l'absència del domicili.
 • Aportar el material necessari per a la correcta prestació del servei.
 • Efectuar els pagaments corresponents en els terminis previstos en el contracte.

Contacte

Serveis Socials d'Atenció Primària

 • BARRI VELL
  C/ Albereda, 3 . Tel. 972 21 37 88
   
 • PONT MAJOR - Centre Cívic
  C/ Pont Major, 67-73 . Tel. 972 20 52 44
   
 • TER - Centre Cívic
  Can Sunyer, 46 Tel. 972 41 49 69
   
 • SANTA EUGÈNIA - Centre Cívic
  C/ Sta. Eugènia, 124 . Tel. 972 24 51 11 i fax 972 23 80 76
   
 • SANT NARCÍS - Centre Cívic
  Pl. Assumpció, 27 . Tel. 972 23 70 63
   
 • PALAU - Centre Cívic
  C/ Saragossa, 27 . Tel. 972 42 63 90 i fax 972 42 63 91
  (Biblioteca Ernest Lluch: 972 42 63 68)
   
 • VILA-ROJA - Centre Cívic
  C/ Camp de la Plana, 13 . Tel. 972 21 36 03
   
 • PEDRET - Centre Cívic
  Ronda Pedret, 152-156 . Tel. 972 21 25 68

Compliment dels compromisos

Entrevistes d'accés a domicili

Fer les entrevistes d'accés al servei al domicili de les persones sol·licitants, en cas que presentin problemes de mobilitat.

Periode Entrevistes realitzades a domicili Entrevistes que requereixen desplaçament a domicili Grau d'acompliment Semàfor
2009   52 52 100% Semàfor verd
2008   155 155 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 37 37 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 47 47 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 41 41 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 30 30 100% Semàfor verd
Termini de comunicació de l'accés al servei

Assegurar que el termini entre la sol·licitud d'accés al servei i la comunicació d'assignació o denegació del servei no sigui superior a 15 dies naturals.

(*) L'incompliment s'ha degut principalment al creixement del servei, i a la dificultat de planificar les altes amb el/la treballador/a familar amb el perfil més adequat per cada cas i respectant l'horari proposat per l'usuari/a.

Periode Comunicacions dins termini Total comunicacions Grau d'acompliment Semàfor
2009   33 46 72% (*) Semàfor vermell
2008   117 136 86% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 28 33 85% Semàfor groc
2008  3er Trimestre 37 43 86% Semàfor groc
2008  2on Trimestre 33 36 92% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 19 24 79% Semàfor groc
Termini de l'inici de la prestació del servei

Assegurar que el termini entre la comunicació de la resolució positiva i l'inici de la prestació no sigui superior a 7 dies naturals.

Periode Prestacions inicials dins termini Total de prestacions iniciades Grau d'acompliment Semàfor
2009  1er Trimestre 44 46 96% Semàfor verd
2008   127 136 93% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 31 33 94% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 37 43 86% Semàfor groc
2008  2on Trimestre 35 36 97% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 24 24 100% Semàfor verd
Termini de notificació de les substitucions

Notificarar a les persones usuàries amb un mínim de 24 hores d'antelació les situacions que impliquin canvi de/la professional habitual.

Periode Notificacions dins termini Total de substitucions Grau d'acompliment Semàfor
2009  1er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2008   94 94 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 24 24 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 54 54 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 12 12 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
Sol·licitud de canvi de treballador/a familiar

Realitzar un canvi de treballador/a familiar, en un termini no superior a 5 dies hàbils, quan les persones usuàries del servei ho sol·licitin.

Periode Canvis dins termini Total de canvis aprovats Grau d'acompliment Semàfor
2009  1er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2008   11 14 79% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 2 5 40% Semàfor vermell
Termini de resposta de les queixes

Contestar les queixes que es formulin a través d'instància via registre general en un termini màxim de 15 dies hàbils.

Periode Contestades dins termini Total de queixes Grau d'acompliment Semàfor
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   0 1 0% Semàfor vermell
2008  4rt Trimestre 0 1 0% Semàfor vermell
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre - - - Semàfor gris
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010