Ajuntament de Girona

divendres 23 de febrer 2018, 09:48:14

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Perfil del contractant

Presentació

En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic (LCSP), i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Girona ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament conforme al precepte legal esmentat.

Accés a la Plataforma electrònica de contractació pública

Regulació

Mesa de Contractació

De conformitat amb l’article 21.4 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, es procedeix a publicar la composició de la Mesa de contractació establerta amb caràcter permanent per Decret de l’Alcaldia de 31 d’octubre del 2017.

Composició de la Mesa de Contractació

La Mesa de Contractació ha d'assistir als diferents òrgans de contractació de la Corporació municipal en els diferents procediments de licitació tant oberts, com restringits, com negociats amb publicitat i si s'escau en el procediments negociats sense publicitat.

La Mesa de Contractació està formada per:

President/a:

 • L'Alcaldessa: Sra. Marta Madrenas Mir
  SUPLENT: El/la Tinents/es d'alcaldia per ordre establert per a les Tinences d'Alcaldia.

Vocals:

 • La Tinenta d'Alcaldia de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior: Sra. Maria Àngels Planas i Crous
  Suplent: El/la Tinent/a d'Alcaldia o regidor/a de l'Àrea corresponent en funció de la matèria objecte del contracte
 • El/la cap d'àrea, servei o secció corresponent en funció de la matèria objecte del contracte
  Suplent: El Tècnic redactor del Plec de prescripcions Tècniques
 • Un regidor/a de cadascun dels grups municipals:

  ERC-MES-AM:
  Titular: Maria Mercè Roca i Perich
  Suplent: Pere Albertí i Serra

  PSC:
  Titular: Silvia Paneque Sureda
  Suplent: Joaquim Rodríguez Vidal

  CUP-Crida per Girona:
  Titular: Laia Pèlach i Saget
  Suplent: Lluc Salellas i Vilar

  C's:
  Titular: Míriam Pujola Romero
  Suplent: Manuel Vázquez Rodríguez

  PPC:
  Titular: Concepció Veray Cama
 • El secretari general de la Corporació o, en el seu cas, el vicesecretari o altre/a lletrat/da dels serveis jurídics.
 • L'interventor de la Corporació o, en el seu cas, la viceinterventora o altre/a funcionari/ària de serveis econòmics.
 • La Cap de Contractació o en el seu cas un/a tècnic/a del servei de contractació i compres de la Corporació.

Secretari/ària:

 • Un/a funcionari/ària del servei de contractació i compres de la Corporació municipal o, en el seu cas, un/a funcionari/ària de l'Àrea d'Hisenda i Règin Interior.

Per a l'adequada composició de la Mesa de Contractació hauran d'assistir la majoria absoluta dels sus membres, i en tot cas serà preceptiva la presència del Secretari i de l'Interventor de la Corporació municipal així com del President, o del suplent de qualsevol d'ells.

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010