Ajuntament de Girona

dimecres 14 d'abril 2021, 19:01:31

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » e-Notum  »  Funcionament de les Notificacions electròniques:

Funcionament de les Notificacions electròniques:

La notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals en el moment que es produeixi l’accés al seu contingut a l’adreça electrònica.

El sistema de notificació acredita la data i hora de posada a disposició de la notificació a l’adreça electrònica de la persona interessada i la data i hora d’accés al contingut de l’acte notificat per part del ciutadà o ciutadana, així com qualsevol causa tècnica que impossibiliti alguna de les circumstàncies anteriors.

Quan hi hagi constància de la posada a disposició de la notificació a l’adreça electrònica i transcorrin 10 dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut, s’entendrà que la notificació ha estat rebutjada als efectes del que preveu l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, excepte que d’ofici o a instància de la persona interessada es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l’accés a la seva adreça electrònica.

L’Ajuntament podrà incloure la notificació d'actes administratius en el tauler d’anuncis, quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s'ignori el lloc de la notificació o, intentada la notificació, aquesta no s'hagués pogut practicar de conformitat a la normativa vigent.

Durant la tramitació dels procediments, la persona interessada podrà requerir a l’Ajuntament de Girona que les notificacions successives no es practiquin per mitjans electrònics. En aquest cas, caldrà fer servir qualsevol altre mitjà admès per l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Aquest requeriment no serà efectiu quan s’apreciï mala fe o abús de dret per part del ciutadà o la ciutadana.

L’adreça electrònica tindrà vigència indefinida com a adreça vàlida als efectes de notificació, excepte en els supòsits que la persona titular en sol·liciti la revocació o modificació, per defunció de la persona física o extinció de la personalitat jurídica, quan una resolució administrativa o judicial ho ordeni o pel transcurs de 3 anys sense que s’utilitzi per a la pràctica de les notificacions. En aquest cas, es comunicarà a la persona interessada per tal que pugui expressar el seu interès a mantenir-la activa; en cas contrari, s’inhabilitarà l’adreça electrònica.

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010