Ajuntament de Girona

diumenge 14 de juliol 2024, 04:15:19

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram

Sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram

Sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
En el cas que no vingui la persona interessada a sol·licitar el permís, cal aportar una autorització de representació i la fotocòpia del document identificatiu original de la persona interessada i document identificatiu original de la persona autoritzada .

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram:
- Plànol d'emplaçament (UMAT)
- Certificat tècnic de compliment de normatives vigents
- Plànol de la xarxa interior de l'edifici en planta
Especificacions de la documentació a aportar:
- Plànol de situació de l'immoble ha d'identificar la localització de la parcel·la o edificació a connectar
- Plànol de la xarxa interior de l'edifici en planta, on quedi diferenciada la xarxa de plujanes de la de fecals
- Indicar la cota corresponent a la diferència entre el nivell de la vorera acabada i l'eix del tub de sortida del sifó
- Acompanyar a tota la documentació els certificats signats per l'arquitecte/a o aparellador/a de l'obra, on justifiqui els cabals d'aigües plujanes i residuals segons els paràmetres de càlcul de l'Ordenança Municipal Reguladora de les Aigües Residuals i Pluvials del Sistema Públic de Sanejament de Girona.
- Autorització de representació (si escau)

Observacions:
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar mitjançant suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Condicions genèriques per a la connexió d'escomeses
Passos a realitzar a la connexió a la xarxa municipal d'una escomesa de sanejament
Documentació necessària per a la sol·licitud de connexió
Ordenances fiscals
Altres tràmits d'urbanisme
Autorització representació

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010