Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 04:55:34

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació prèvia per tinença d'animals salvatges i/o allotjament d'animals domèstics

Comunicació prèvia per tinença d'animals salvatges i/o allotjament d'animals domèstics

La tinença d'animals salvatges anàlegs a domèstics de la fauna autòctona i no autòctona, de tinença permesa per la legislació vigent, considerats molestos, potencialment perillosos o de perillositat constatada, que viuen en la llar, a més, restarà condicionada a la comunicació prèvia municipal, que es considerarà sens perjudici de les autoritzacions establertes per altres administracions.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'autorització municipal per tinença d'animals salvatges:
- Plànol d'emplaçament (UMAT)
- Informe veterinari (si escau)
- Assegurança de responsabilitat civil (si escau)
Especificacions de la documentació a aportar:
Descripció de l'animal: (espècie, raça, edat, sexe)
Domicili habitual de l'animal i condicions de manteniment
Informe veterinari relatiu a les condicions higienicosanitàries, de seguretat i de benestar de l'animal.
Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i de l'autorització prevista per la legislació vigent.

Legislació
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
-

Més informació
Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
Tinença d'animals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010