Ajuntament de Girona

dimarts 26 de juliol 2016, 19:53:06

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajut per a la igualtat d'oportunitats

Sol·licitud d'ajut per a la igualtat d'oportunitats

L'Ajuntament ofereix aquesta convocatòria d'ajuts amb la voluntat de col·laborar amb els centres sostinguts amb fons públics per a la millora de la qualitat i la igualtat i donant-los suport perquè puguin desenvolupar la seva tasca.
Els canvis socials presenten singularment als centres públics situacions i exigències noves, a les quals cal donar una resposta pedagògica que continuï essent de qualitat i ajudi a la igualtat d'oportunitats per a tots els nens i nenes.
L'escola no és un servei educatiu totalment gratuït. La família ha d'assumir el cost de diferents despeses, com ara les activitats complementàries, lúdiques, material didàctic, etc. Per a moltes famílies, això implica haver de fer un gran esforç i per a algunes, fins i tot, és del tot impossible assumir-ho, cosa que repercuteix en la gestió del centre.
És en el sentit del que s'ha exposat que la convocatòria vol ser un ajut per als centres i les famílies.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Tots els centres d'educació infantil i primària (3-12 anys) i de secundària (12-16 anys) sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona que tinguin el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, l'equitat, la coeducació, la interculturalitat, l'educació per a la ciutadania.

Com fer-ho:
Un cop omplerta i signada, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:
- Enviant-la per correu ordinari.
- Lliurant-la a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Documentació que cal aportar:
- La fitxa de sol·licitud degudament emplenada juntament amb la part del Pla anual o programació del centre on consti la programació de les sortides i l'acord del Consell Escolar de Centre referit al material escolar .
- Certificat de l'acord d'aprovació de la sol·licitud de la convocatòria d'ajut pel Consell Escolar de Centre i/o l'informe de la Comissió d'Ajuda a les famílies.
El centre ha de justificar l'ús dels fons rebuts mitjançant la presentació d'una justificació econòmica.
En la justificació s'hi haurà de fer constar una breu descripció dels conceptes, el nom dels beneficiari i la quantitat atorgada. A més a més s'hi adjuntarà el resum de la sessió de treball de la comissió d'ajut a les famílies o del corresponen Consell Escolar de Centre on s'hagi tractat.

Observacions:
L'objecte de la convocatòria és:
- Facilitar la participació dels alumnes de famílies amb dificultats socioeconòmiques en les activitats que impliquen una despesa extraordinària.
- Afavorir i facilitar que les famílies assoleixin un mínim de compromís econòmic en les sortides culturals i lúdiques, colònies i material escolar.
- Facilitar la gestió dels centres.

A la resolució d'aquesta convocatòria es destinarà la quantitat total màxima de 58.000 EUR.
El termini de presentació de les sol·licituds és fins al dia 19 de novembre de 2010 i la justificació econòmica es presentarà abans del 8 de juliol de 2010.

Legislació
Aquesta convocatòria es regeix per les seves pròpies bases, per la normativa aprovada per l'Ajuntament en relació amb subvencions atorgades a tercers i recollida a les bases d'execució del pressupost municipal i per la resta de normativa vigent en matèria de subvencions atorgades per les administracions públiques.

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010