Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:51:52

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud en relació a la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat

Sol·licitud en relació a la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat

La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és el document públic que acredita que la persona titular compleix els requisits que preveu l'article 163 del Codi d'accessibilitat de Catalunya (Decret 209/2023, de 28 de novembre) i que té dret a gaudir de facilitats de circulació, d'estacionament i d'aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, inclosos els vehicles de transport adaptat de viatgers.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:

OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR

972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:

Poden ser titulars de la targeta les persones que tinguin acreditada la condició legal de persones amb discapacitat.

El barem de mobilitat reduïda el fixa el Reial Decret 888/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, o la norma que el substitueixi.

- Targeta per a conductor/a: persones majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de circulació.

- Targeta per a no conductors/res:
a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat
b) Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
c) Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o un reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
d) Persones per malaltia d'extrema gravetat

- Targeta per a transport col·lectiu: persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.


Documentació que cal aportar:

Sol·licitud de targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat:
- Fotografia actual tipus carnet
- Document de valoració de la discapacitat
- Acreditació de la representació legal, si escau
- Document identificatiu de la persona interessada
- Carnet de conduir, si escau
- Fitxa tècnica del vehicle
- Sol·licitud targeta provisional aparcament
- Denúncia de sostracció o pèrdua
- Permís de circulació del vehicle
- Informe mèdic i de tractaments, actualitzat
- Declaració responsable de vigència de dades

- Cal adjuntar la Fotocòpia del DNI, Passaport o NIE (si es tracta d'un menor de 14 anys és obligatori que tingui documentació a l'hora de sol·licitar la targeta).
Vegeu les especificacions de la documentació a aportar a l'apartat: "Més informació"


Observacions:

Beneficis:
- Utilitzar la targeta a qualsevol vehicle que ocupi el/la titular de la targeta.
- Estacionar en les places reservades per mobilitat reduïda.
- Estacionament a les zones d'aparcament amb horari limitat sense haver d'obtenir el comprovant de pagament.
- Estacionament a les zones de càrrega i descàrrega pel temps imprescindible i fins a un màxim d'una hora dins de l'horari limitat en aquestes zones, amb indicació de l'hora d'arribada mitjançant disc horari o indicació escrita de l'hora d'arribada que s’han de col·locar al frontal del vehicle de manera que siguin completament visibles des de l’exterior.
- Aturada a qualsevol lloc de la via pública pel temps indispensable per recollir o deixar la persona amb discapacitat, sempre que no ocasioni perjudicis als vianants o al trànsit.
- Circulació i aturada del vehicle a les àrees de vianants i a les àrees amb circulació restringida a residents, sempre que la seva destinació estigui a l'interior d'aquella àrea.
- Utilitzar la targeta a totes els municipis de Catalunya, la resta de l'Estat i dels estats membres de la Unió Europea.
- Accedir al Barri Vell les 24 hores per una periodicitat de 10 anys: s'haurà de comunicar al servei de Mobilitat, la matrícula, la marca i model del vehicle.

Vigència:
- La targeta d'aparcament caducarà al cap de 5 anys de la seva expedició, quan la valoració de la discapacitat és definitiva. En cas que sigui temporal tindrà validesa fins que caduqui la targeta de mobilitat reduïda expedida pel Secretaria d'Inclusió Promoció de l'Autonomia Personal.
- Si la targeta d'aparcament és provisional, per malaltia d'extrema gravetat, la validesa serà d'un any.
Obligacions de la persona titular:
- Col·locar l'anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.
- Saber que l'ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar les persones familiars o d'altres si no van acompanyades de la persona titular.
- Utilitzar la targeta original. No es poden fotocopiar ni manipular.
- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l'ajuntament d'origen i a l'ajuntament de destinació.
- En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la targeta a l'ens local responsable.
- En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal presentar denúncia a l'ens local responsable, abans de sol·licitar una nova targeta.
- Cal retornar la targeta de disminució en el cas que demanin una de nova perquè està feta mal bé.


Legislació

- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.


Tràmits relacionats:
Sol·licitud de la targeta acreditativa de la discapacitat

Més informació
Declaració responsable per a la concessió de targetes d'aparcament col·lectiu en circumstància de vehicle no adaptat, en cas de targeta d'aparcament col·lectiva
Especificacions de la documentació a aportar
Sol·licitud de la targeta d'aparcament provisional a l'ens local, en cas de malaltia d'extrema gravetat
Informe per a l'acreditació dels requisits per a la targeta d'aparcament provisional, en cas de malaltia d'extrema gravetat

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010