Ajuntament de Girona

dimecres 29 de novembre 2023, 17:19:57

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud en relació a la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Sol·licitud en relació a la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Les targetes d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda tenen per objecte facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda:
- Fotografia actual
- Document de valoració de la discapacitació
- Acreditació de la representació legal, si escau
- Document identificatiu de la persona interessada
- Carnet de conduir, si escau
- Fitxa tècnica del vehicle
- Sol·licitud targeta provisional aparcament
- Denúncia de sostracció o pèrdua
- Permís de circulació del vehicle
- Informe mèdic i de tractaments, actualitzat
- Declaració responsable de vigència de dades
Vegeu les especificacions de la documentació a aportar a l'apartat: "Més informació"

Observacions:
- Cal adjuntar la Fotocòpia del DNI, Passaport o NIE (si es tracta d'un menor de 14 anys és obligatori que tingui documentació a l'hora de sol·licitar la targeta).
Beneficis:
- Utilitzar la targeta a qualsevol vehicle que ocupi el/la titular.
- Estacionar en les places reservades per mobilitat reduïda.
- Aturar o estacionar el vehicle a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o persones vianants durant el temps necessari (reserves de càrrega i descàrrega, zona blava, zona verda).
- Utilitzar la targeta a totes els municipis de Catalunya, la resta de l'Estat i dels estats membres de la Unió Europea.
- Accedir al Barri Vell les 24 hores per una periodicitat de 10 anys: s'haurà de comunicar al servei de Mobilitat, la matrícula, la marca i model del vehicle o el permís de circulació en cas de no pagar IVTM a Girona.
Persones beneficiàries:
- Targeta per a conductor/a: persones majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de circulació.
- Targeta per a no conductors/res:
a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat
b) Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
c) Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o un reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
d) Persones per malaltia d'extrema gravetat
- Targeta per a transport col·lectiu: persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.
Vigència:
- La targeta d'aparcament caducarà al cap de 10 anys de la seva expedició, quan la valoració de la discapacitat és definitiva. En cas que sigui temporal tindrà validesa fins que caduqui la targeta de mobilitat reduïda expedida pel Centre d'Atenció al Discapacitat.
- Si la targeta d'aparcament és provisional, per malaltia d'extrema gravetat, la validesa serà d'un any.
Obligacions de la persona titular:
- Col·locar l'anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.
- Saber que l'ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar les persones familiars o d'altres si no van acompanyades de la persona titular.
- Utilitzar la targeta original. No es poden fotocopiar ni manipular.
- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l'ajuntament d'origen i a l'ajuntament de destinació.
- En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la targeta a l'ens local responsable.
- En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal presentar denúncia a l'ens local responsable, abans de sol·licitar una nova targeta.
- Cal retornar la targeta de disminució en el cas que demanin una de nova perquè està feta mal bé.

Legislació
- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb i disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de la targeta acreditativa de la discapacitat

Més informació
Declaració responsable per a la concessió de targetes d'aparcament col·lectiu en circumstància de vehicle no adaptat, en cas de targeta d'aparcament col·lectiva
Especificacions de la documentació a aportar
Sol·licitud de la targeta d'aparcament provisional a l'ens local, en cas de malaltia d'extrema gravetat
Informe per a l'acreditació dels requisits per a la targeta d'aparcament provisional, en cas de malaltia d'extrema gravetat

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010