Ajuntament de Girona

diumenge 11 d'abril 2021, 21:33:40

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud en relació a la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Sol·licitud en relació a la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Les targetes d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda tenen per objecte facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda:
- Fotografia actual
- Document de valoració de la discapacitació
- Acreditació de la representació legal, si escau
- Document identificatiu de la persona interessada
- Carnet de conduir, si escau
- Permís de circulació del vehicle
- Fitxa tècnica del vehicle
- Sol·licitud targeta provisional aparcament
- Informe mèdic i de tractaments, actualitzat
- Denúncia de sostracció o pèrdua
- Declaració responsable de vigència de dades
Vegeu les especificacions de la documentació a aportar a l'apartat: "Més informació"

Observacions:
PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DE LES TARGETES D'APARCAMENT: RESOLUCIÓ TSF/1022/2020, d'11 de maig, per la qual es pròrroga la vigència de les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat, targetes que hagin caducat en el període comprès entre l'1 de març de 2020 i la data de finalització de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins a un any després de la finalització d'aquest estat d'alarma i de les seves pròrrogues successives. Les persones titulars tenen l'obligació de sol·licitar-ne la renovació quan hagi finalitzat l'estat d'alarma esmentat.

- Cal adjuntar la Fotocòpia del DNI, Passaport o NIE (si es tracta d'un menor de 14 anys és obligatori que tingui documentació a l'hora de sol·licitar la targeta).
Beneficis:
- Utilitzar la targeta a qualsevol vehicle que ocupi el/la titular.
- Estacionar sense limitació horària en les reserves per mobilitat reduïda indicades.
- Aturar o estacionar el vehicle a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o persones vianants durant el temps necessari (reserves de càrrega i descàrrega, zona blava, zona verda).
- Utilitzar la targeta a totes els municipis de Catalunya, la resta de l'Estat i dels estats membres de la Unió Europea.
- Accedir al Barri Vell les 24 hores per una periodicitat de 10 anys: s'haurà de comunicar al servei de Mobilitat, la matrícula, la marca i model del vehicle o el permís de circulació en cas de no pagar IVTM a Girona.
Persones beneficiàries:
- Targeta per a conductor/a: persones majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de circulació.
- Targeta per a no conductors/res:
a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat
b) Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
c) Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o un reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
d) Persones per malaltia d'extrema gravetat
- Targeta per a transport col·lectiu: persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.
Vigència:
La targeta d'aparcament caducarà als 10 anys de la seva expedició a excepció dels casos següents:
- Quan la persona titular no conductora tingui 70 anys o més tindrà una validesa de 2 anys.
Obligacions de la persona titular:
- Col·locar l'anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.
- Saber que l'ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar les persones familiars o d'altres si no van acompanyades de la persona titular.
- Utilitzar la targeta original. No es poden fotocopiar ni manipular.
- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l'ajuntament d'origen i a l'ajuntament de destinació.
- En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la targeta a l'ens local responsable.
- En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal presentar denúncia a l'ens local responsable, abans de sol·licitar una nova targeta.
- Cal retornar la targeta de disminució en el cas que demanin una de nova perquè està feta mal bé.

Legislació
- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb i disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de la targeta acreditativa de la discapacitat

Més informació
Especificacions de la documentació a aportar
Sol·licitud de la targeta d'aparcament provisional a l'ens local, en cas de malaltia d'extrema gravetat
Informe per a l'acreditació dels requisits per a la targeta d'aparcament provisional, en cas de malaltia d'extrema gravetat
Declaració responsable per a la concessió de targetes d'aparcament col·lectiu en circumstància de vehicle no adaptat, en cas de targeta d'aparcament col·lectiva

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010