Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 03:07:59

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat de domiciliació bancària

Comunicat de domiciliació bancària

La forma ràpida, eficaç i segura de pagar els impostos i les taxes municipals sense recàrrec i evitant desplaçaments, cues o haver de recordar quan s'ha de pagar és donar l'ordre de pagament a través d'un compte bancari.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant:
- Seu Electrònica de l'Ajuntament de Girona
- Oficina Virtual Tributària de l'Ajuntament de Girona
- Correu postal
- Presencialment:
- A l'Oficina de Recaptació de l'Ajuntament de Girona
- a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)
- A les oficines d'assistència en matèria de registre i als registres electrònics generals de:
a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica.
- Document identificatiu de la persona titular del compte.
- Document que acrediti la titularitat del compte (còpia llibreta, justificant bancari, rebut domiciliat que acrediti la titularitat...)


Observacions:
L'ordre de domiciliació ha de ser signada per la persona titular del compte corrent.
La domiciliació es pot modificar o anul·lar i tindrà efectes a partir de l'exercici o càrrec posterior.

Legislació
- Art. 25 i 38 Reial Decret 939/2005 del 29 de juliol, Reglament General de Recaptació.
- Art. 23.4 Ordenança fiscal general de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic.

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010