Ajuntament de Girona

dilluns 27 de gener 2020, 20:09:18

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajornament del pagament d'impostos i taxes

Sol·licitud d'ajornament del pagament d'impostos i taxes

Es poden ajornar els deutes municipals d'entre 100,00 euros i 6.000,00 euros.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual Tributària


On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'ajornament de tributs i drets de caràcter públic:
- Instància específica

- Documento identificativo de la persona titular de la cuenta
- Documento que acredite la titularidad de la cuenta (copia libreta, justificante del banco o caja conforme es titular de la cuenta, recibido efectuado a través del banco ...)

Observacions:
- La sol·licitud s'ha de presentar dins del termini de pagament voluntari.
- Cal trobar-se al corrent de pagament d'altres obligacions davant l'Ajuntament.
- El pagament de l'ajornament es farà per domiciliació bancària el dia 20 de cada mes o l'immediat hàbil següent.
- El límit és variable, si és una liquidació és d'un any i si és un rebut de padró, fins al 5 de novembre o l'immediat hàbil següent, excepte que la data màxima de pagament sigui posterior a 31 de juliol, en aquest cas la data màxima haurà de ser el dia 20 d'abril de l'any següent o l'inmediat dia hàbil.
- Els deutes ajornats acrediten interessos de demora durant el temps que dura l'ajornament.
-Si s'incompleix en el pagament del termini establert, es continuarà el seu cobrament pel procediment administratiu de constrenyiment.
- Els deutes ajornats s'hauran de garantir quan la totalitat del deute exedeixi de 6.000,00 euros.

Legislació
- Art. 65 Llei 58/2003, 17 de desembre General Tributària.
- Art. 44 i següents Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació.
- Art. 25 Ordenança Fiscal General de Gestió i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010