Ajuntament de Girona

diumenge 31 de juliol 2016, 05:27:28

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajornament de tributs i drets de caràcter públic

Sol·licitud d'ajornament de tributs i drets de caràcter públic

Es poden ajornar els deutes municipals d'entre 100,00 euros i 6.000,00 euros.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'ajornament de tributs i drets de caràcter públic:
- Instància específica

Observacions:
- La sol·licitud s'ha de presentar dins del termini de pagament voluntari.
- Cal trobar-se al corrent de pagament d'altres obligacions davant l'Ajuntament.
- El pagament de l'ajornament es farà per domiciliació bancària el dia 20 de cada mes o l'immediat hàbil següent.
- El límit és variable, si és una liquidació és d'un any i si és un rebut de padró, fins al 5 de novembre o l'immediat hàbil següent, excepte que la data màxima de pagament sigui posterior a 31 de juliol, en aquest cas la data màxima haurà de ser el dia 20 d'abril de l'any següent o l'inmediat dia hàbil.
- Els deutes ajornats acrediten interessos de demora durant el temps que dura l'ajornament.
-Si s'incompleix en el pagament del termini establert, es continuarà el seu cobrament pel procediment administratiu de constrenyiment.

Legislació
- Art. 65 Llei 58/2003, 17 de desembre General Tributària.
- Art. 44 i següents Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació.
- Art. 25 Ordenança Fiscal General de Gestió i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic.

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010