Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:16:00

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajornament del pagament d'impostos i taxes

Sol·licitud d'ajornament del pagament d'impostos i taxes

Es poden ajornar els deutes municipals d'entre 100,00 euros. Per imports superiors a 6.000,00 euros cal presentar garantia.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant:
- Oficina virtual tributària de l'Ajuntament de Girona
- Seu Electrònica de l'Ajuntament de Girona

- Presencialment :
- A l'Oficina de Recaptació de l'Ajuntament de Girona
- l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de l'Ajuntament de Girona (OAMR)
- Correu postal
- A les oficines d'assistència en matèria de registre i als registres electrònics generals de:
a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.


Requisits previs:
- Presentació de la sol·licitud dins del termini de pagament voluntari.
- Que el sol·licitant es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions amb l'Ajuntament o tingui concedit un fraccionament en cas de tenir deute en període executiu.
- El deute ha de ser igual o superior a 100,00 euros.

Documentació que cal aportar:
- Instància específica

- Document identificatiu de la persona titular del compte
- Document que acrediti la titularidat del compte (còpia llibreta, justificant bancari, rebut domiciliat que n'acrediti la titularitat ...)

Observacions:
- En el cas de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva de caràcter anual (rebuts de padrons anuals), la data màxima d'ajornament serà el dia 5 d'octubre de l'any en curs o l'immediat dia hàbil següent, excepte que la data màxima de pagament sigui posterior a 31 de juliol, en aquest cas, la data màxima d'ajornament haurà de ser el dia 20 d'abril de l'any següent o l'immediat hàbil posterior.
- En cas d'altres deutes no compresos en l'apartat anterior, el termini màxim d'ajornament serà d'1 any a comptar des de la data de venciment del període voluntari de pagament.
- En tots els casos les dates de pagament sempre coincidiran amb el dia 5 ó 20 del mes corresponent o immediat hàbil següent.
Es requereix domiciliació bancària.
- Els deutes ajornats acrediten interessos de demora durant el temps que dura l'ajornament.
- Els deutes ajornats s'hauran de garantir quan la totalitat del deute excedeixi de 6.000,00 euros.
- Quan sigui necessària la presentació de garantia, el cost de la garantia serà a càrrec de l'obligat a pagament.
- Es podran comunicar modificacions de domiciliació bancària fins a un mes abans de la data del càrrec en compte.
- Si s'incompleix en el pagament del termini establert, es continuarà el seu cobrament pel procediment administratiu de constrenyiment.

Legislació
- Art. 65 i 82 Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària
- Art. 44 a 54 Real decret 939/2005 de 29 de juliol, Reglament general de recaptació
- Art. 25 Ordenança fiscal general de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010