Ajuntament de Girona

dilluns 6 d'abril 2020, 13:42:35

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de fraccionament del pagament

Sol·licitud de fraccionament del pagament

Es poden fraccionar els deutes municipals d'entre 100,00 euros i 12.000,00 euros en fraccions que no siguin inferiors a 50,00 euros.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual Tributària


IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR (OIAC)
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
- Els deutes fraccionats s'hauran de garantir quan la totalitat del deute exedeixi de 12.000,00 EUR.

Requisits previs:
- Els deutes fraccionats s'hauran de garantir quan la totalitat del deute exedeixi de 12.000,00 euros.

Documentació que cal aportar:
- Document identificatiu de la persona titular del compte
- Document que acrediti la titularitat del compte (còpia llibreta, justificant del banc o caixa conforme és titular del compte, rebut efectuat a través del banc...)

Observacions:
- La sol·licitud s'ha de presentar dins del termini de pagament voluntari.
- Cal trobar-se al corrent de pagament d'altres obligacions davant l'Ajuntament.
- El pagament del fraccionament es farà per domiciliació bancària el dia 5 o 20 de cada mes o l'immediat hàbil següent, respectant el mateix dia.
- El compte corrent ha de correspondre a l'obligat al pagament.
- El límit és variable, si és una liquidació és d'un any i si és un rebut de padró, fins al 5 de novembre o l'immediat hàbil següent, excepte que la data màxima de pagament sigui posterior a 31 de juliol, en aquest cas la data màxima haurà de ser el dia 20 d'abril de l'any següent o l'immediat dia hàbil.
- Els deutes fraccionats acrediten interessos de demora durant el temps que dura el fraccionament.
- L'incompliment d'una fracció deixa sense efectes l'acord de fraccionament, i es continuarà el seu cobrament pel procediment administratiu de constrenyiment.
- Els deutes fraccionats s'hauran de garantir quan la totalitat del deute exedeixi de 12.000,00 euros.
- Pel que fa als rebuts d'IBI de naturalesa urbana d'import igual o superior a 100 euros i que estiguin domiciliats:
1. Es cobraran en tres períodes: 5 d'abril, 5 de juliol i 5 de novembre o immediat hàbil, sense interessos.
2. Per a les noves domiciliacions, aquest sistema s'aplicarà en el mateix exercici que es domiciliï el rebut, sempre i quan es sol·liciti fins el 31 de gener o immediat hàbil. Sinó, la domiciliació no tindrà efectes fins l'exercici següent.
3. Es podran comunicar modificacions de domiciliarció bancària fins a un mes abans de la data del càrrec en compte del termini corresponent.
4. En cas d'impagament del primer termini, es perdrà el dret a aquest sistema de pagament i s'haurà de pagar la totalitat del deute dins el termini voluntari general de pagament, i en cas de resultar impagat s'exigirà pel procediment administratiu de constrenyiment. En cas d'impagament del segon i/o tercer temini s'exigirà directament pel procediment administratiu de constrenyiment.

Legislació
- Art. 65 Llei 58/2003, General Tributària, del 17 de desembre.
- Art. 44 i següents del Reial Decret 939/2005, Reglament General de Recaptació, del 29 de juliol.
- Art. 25 Ordenança General de Gestió i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010