Ajuntament de Girona

divendres 1 de juliol 2016, 04:32:42

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de fraccionament del pagament

Sol·licitud de fraccionament del pagament

Es poden fraccionar els deutes municipals d'entre 300 i 6.000 EUR en fraccions que no siguin inferiors a 50 EUR.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de fraccionament del pagament:
- Instància específica

Observacions:
- La sol·licitud s'ha de presentar dins del termini de pagament voluntari.
- Cal trobar-se al corrent de pagament d'altres obligacions davant l'Ajuntament.
- El pagament del fraccionament es farà per domiciliació bancària el dia 20 de cada mes o l'immediat hàbil següent.
- El límit és variable, si és una liquidació és d'un any i si és un rebut de padró, fins al 5 de novembre o l'immediat hàbil següent, excepte que la data màxima de pagament sigui posterior a 31 de juliol, en aquest cas la data màxima haurà de ser el dia 20 d'abril de l'any següent o l'inmediat dia hàbil.
- Els deutes fraccionats acrediten interessos de demora durant el temps que dura el fraccionament.
- L'incompliment d'una fracció deixa sense efectes l'acord de fraccionament, i es continuarà el seu cobrament pel procediment administratiu de constrenyiment.
- Pel que fa als rebuts d'IBI de naturalesa urbana d'import igual o superior a 100 euros i que estiguin domiciliats:
1. Es cobraran en tres períodes: 5 d'abril, 5 de juliol i 5 de novembre, sense interessos.
2. Per a les noves domiciliacions, aquest sistema s'aplicarà en el mateix exercici que es domiciliï el rebut, sempre i quan es sol·liciti fins el 31 de gener o immediat hàbil. Sinó, la domiciliació no tindrà efectes fins l'exercici següent.
3. Es podran comunicar modificacions de domiciliarció bancària fins a un mes abans de la data del càrrec en compte del termini corresponent.
4. En cas d'impagament del primer termini, es perdrà el dret a aquest sistema de pagament i s'haurà de pagar la totalitat del deute dins el termini voluntari general de pagament, i en cas de resultar impagat s'exigirà pel procediment administratiu de constrenyiment. En cas d'impagament del segon i/o tercer temini s'exigirà directament pel procediment administratiu de constrenyiment.

Legislació
- Art. 65 Llei 58/2003, General Tributària, del 17 de desembre.
- Art. 44 i següents del Reial Decret 939/2005, Reglament General de Recaptació, del 29 de juliol.
- Art. 25 Ordenança General de Gestió i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010