Ajuntament de Girona

dimecres 19 de febrer 2020, 23:14:58

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de fraccionament del pagament

Sol·licitud de fraccionament del pagament

Es poden fraccionar els deutes municipals d'entre 100,00 euros i 12.000,00 euros en fraccions que no siguin inferiors a 50,00 euros.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual Tributària


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR (OIAC)
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
- Els deutes fraccionats s'hauran de garantir quan la totalitat del deute exedeixi de 12.000,00 EUR.

Requisits previs:
- Els deutes fraccionats s'hauran de garantir quan la totalitat del deute exedeixi de 12.000,00 euros.

Documentació que cal aportar:
- Document identificatiu de la persona titular del compte
- Document que acrediti la titularitat del compte (còpia llibreta, justificant del banc o caixa conforme és titular del compte, rebut efectuat a través del banc...)

Observacions:
- La sol·licitud s'ha de presentar dins del termini de pagament voluntari.
- Cal trobar-se al corrent de pagament d'altres obligacions davant l'Ajuntament.
- El pagament del fraccionament es farà per domiciliació bancària el dia 5 o 20 de cada mes o l'immediat hàbil següent, respectant el mateix dia.
- El compte corrent ha de correspondre a l'obligat al pagament.
- El límit és variable, si és una liquidació és d'un any i si és un rebut de padró, fins al 5 de novembre o l'immediat hàbil següent, excepte que la data màxima de pagament sigui posterior a 31 de juliol, en aquest cas la data màxima haurà de ser el dia 20 d'abril de l'any següent o l'immediat dia hàbil.
- Els deutes fraccionats acrediten interessos de demora durant el temps que dura el fraccionament.
- L'incompliment d'una fracció deixa sense efectes l'acord de fraccionament, i es continuarà el seu cobrament pel procediment administratiu de constrenyiment.
- Els deutes fraccionats s'hauran de garantir quan la totalitat del deute exedeixi de 12.000,00 euros.
- Pel que fa als rebuts d'IBI de naturalesa urbana d'import igual o superior a 100 euros i que estiguin domiciliats:
1. Es cobraran en tres períodes: 5 d'abril, 5 de juliol i 5 de novembre o immediat hàbil, sense interessos.
2. Per a les noves domiciliacions, aquest sistema s'aplicarà en el mateix exercici que es domiciliï el rebut, sempre i quan es sol·liciti fins el 31 de gener o immediat hàbil. Sinó, la domiciliació no tindrà efectes fins l'exercici següent.
3. Es podran comunicar modificacions de domiciliarció bancària fins a un mes abans de la data del càrrec en compte del termini corresponent.
4. En cas d'impagament del primer termini, es perdrà el dret a aquest sistema de pagament i s'haurà de pagar la totalitat del deute dins el termini voluntari general de pagament, i en cas de resultar impagat s'exigirà pel procediment administratiu de constrenyiment. En cas d'impagament del segon i/o tercer temini s'exigirà directament pel procediment administratiu de constrenyiment.

Legislació
- Art. 65 Llei 58/2003, General Tributària, del 17 de desembre.
- Art. 44 i següents del Reial Decret 939/2005, Reglament General de Recaptació, del 29 de juliol.
- Art. 25 Ordenança General de Gestió i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010