Ajuntament de Girona

dissabte 22 de juny 2024, 04:56:41

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de baixa de persones empadronades

Sol·licitud de baixa de persones empadronades

La persona titular de l'habitatge pot demanar la baixa del Padró municipal d'habitants de les persones que ja no hi resideixen de forma efectiva.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- No es tramitaran sol·licituds si la persona a la qual es vol donar de baixa no porta un mínim de 6 mesos en aquest domicili.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de baixa de persones empadronades: exclusió:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Document vigent que acrediti la titularitat de l'habitatge
- Autorització per fer el tràmit d’empadronament de terceres persones
- Autorització per a l'empadronament de menors
- Autorització d'empadronament en un habitatge alié
- Darrer rebut del contracte de lloguer / constància de pagament de fiança
- Identificació de la persona autoritzada
- Declaració jurada
- Document identificatiu de del/de la titular de l'habitatge
- Certificat de naixement o llibre de família

Sol·licitud de baixa de persones empadronades: defunció:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Certificat de defunció (si escau)
Especificacions de la documentació a aportar:
- Document identificatiu original de la persona interessada (DNI, NIE, passaport o permís de conduir espanyol)
- Document vigent que acrediti la titularitat de l'habitatge:
- Títol de propietat (escriptura pública) o escriptura d'ús de fruit
- Contracte de lloguer i últim rebut de lloguer pagat.
Al rebut de lloguer ha de constar OBLIGATÒRIAMENT la data o mensualitat del darrer rebut i alguna de les dades següents: nom de la persona propietària del pis o immobiliària, nom de la persona llogatera, número de compte corrent que figura en el contracte o signatura de la part arrendatària, adreça o concepte: lloguer pis...

Observacions:
EL DOCUMENT IDENTIFICATIU POT SER:
- DNI, passaport o NIE de la persona interessada (original i vigent)
- Fotocòpia del document identificatiu, sempre que vagi acompanyat per la denúncia formulada davant la Policia i amb la sol·licitud de renovació d'aquest, sempre que aquesta sol·licitud suposi pròrroga de validesa.
- Permís de conduir espanyol, havent d'acreditar les dades obligatòries que no consten en aquest, mitjançant un altre document.
- La cèdula d'inscripció per a aquells que no tenen nacionalitat (apàtrides).
- Els títols de viatge expedits per les autoritats competents del país d'origen o procedència de les seves i els seus titulars o per organitzacions internacionals.
- Els documents provisionals d'identitat dels sol·licitants d'asil. No són vàlids els documents provisionals en els quals s'especifica que està a l'espera de ser o no admesa a tràmit la petició.
- Documents d'identitat expedits per la Secretaria d'Estat de les Institucions Penitenciàries per a les persones recloses en les quals apareixen un número d'identificació, foto i empremta dactilar.
- Documents d'identitat consular i acreditació d'organismes internacionals expedits pel Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació.
Persones d'unió europea:
- Passaport o targeta d'identificació del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si escau.
EL DOCUMENT ACREDITATIU DE L'HABITATGE POT SER:
- Escriptura, contracte de lloguer i últim rebut del lloguer pagat, escriptura o sentència d'usdefruit o acceptació d'escriptura d'herència (ORIGINALS i SENSE ESMENES).

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la de 17 de febrero de 2020, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
- Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de Procediment de les Administracions públiques de Catalunya.
- Decret 14/2012, de 30 d'octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i cèdules d'habitabilitat.
- Llei 18/2007 de 28 de desembre del Dret a l'Habitatge.

Més informació
Web del padró municipal d'habitants

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010