Ajuntament de Girona

dimecres 29 de novembre 2023, 16:10:30

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'exempció de la taxa per la tinença i control dels animals

Sol·licitud d'exempció de la taxa per la tinença i control dels animals

L'Ajuntament de Girona contempla exempcions de la taxa per la tinença i control dels animals a les persones que tenen pocs ingressos i les propietàries d'un gos guia. També gaudirà d'exempció el primer any natural d'aquesta taxa el subjecte passiu que adopti un gos a la gossera municipal.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'exempció de la taxa per la tinença i control dels animals:
- Document de valoració de la discapacitació
- Certificat d'ingressos de l'Agència estatal de administración tributària / autorització per la consulta de dades
- Certificat positiu o negatiu de la Renda Garantida de l'any 2020 de la Generalitat de Catalunya de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

Observacions:
- Estaran exempts d'aquesta taxa les persons cegues o amb altres discapacitats que necessitin un gos per guiar-se, així com les persones que els seus ingressos no siguin superiors a la quantia mínima prevista per l'ordenament estatal per la pensió mínima mensual de jubilació als 65 anys sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) més 15 euros. En el cas de de pensionistes amb cònjuge o fill a càrrec, els ingressos de la unitat familiar no hauran d'excedir el límit anterior en més d'una quarta part.
- S'hauran d'acreditar els ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
- També gaudirà d'exempció el primer any natural d'aquesta taxa el subjecte passiu que adopti un gos a la gossera municipal.

Legislació
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tinença i control dels animals.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles
Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries

Més informació
Ordenances Fiscals
Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010