Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:11:31

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre activitats econòmiques

Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre activitats econòmiques

L'Ajuntament de Girona contempla exempcions de l'impost sobre activitats econòmiques.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre activitats econòmiques:


Observacions:
Estaran exempts de l'impost:
- L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
- Els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius en que es desenvolupi l'activitat. Aquesta exempció només serà aplicable als subjectes passius que iniciïn la seva activitat a partir de l'1-1-2003.
- Els següents subjectes passius:
- Les persones físiques
- Els subjectes passius de l'Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l'article 35.4 de la llei 58/2003, General tributària, que tinguin un import net de xifra de negoci inferior a 1.000.000 d'euros.
- Pel que fa als contribuents per l'Impost sobre la renda de No Residents, l'exempció només s'aplicarà als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.
- Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats i Mutualitats de Previsió Social regulades a la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.
- Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els seus graus finançats íntegrament amb recursos de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, o bé per Fundacions que tinguin la declaració de benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus.
- Les Associacions i Fundacions de disminuïts físics, psíquics o sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i ocupacionals que es realitzin per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de discapacitats.
- La Creu Roja Espanyola
- Els subjectes passius als que sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o de convenis internacionals.
- Les entitats sense ànim de lucre que compleixin amb els requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mercenatge.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances Fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010