Ajuntament de Girona

dijous 28 de juliol 2016, 20:15:44

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre activitats econòmiques

Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre activitats econòmiques

L'Ajuntament de Girona contempla exempcions de l'impost sobre activitats econòmiques.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre activitats econòmiques:
- Instància específica

Observacions:
Estaran exempts de l'impost:
- L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
- Els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius en que es desenvolupi l'activitat. Aquesta exempció només serà aplicable als subjectes passius que iniciïn la seva activitat a partir de l'1-1-2003.
- Els següents subjectes passius:
- les persones físiques
- els subjectes passius de l'Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l'article 35.4 de la llei 58/2003, General tributària, que tinguin un import net de xifra de negoci inferior a 1.000.000 d'euros
- pel que fa als contribuents per l'Impost sobre la renda de No Residents, l'exempció només s'aplicarà als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros
- Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats i Mutualitats de Previsió Social regulades a la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades
- Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els seus graus finançats íntegrament amb recursos de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, o bé per Fundacions que tinguin la declaració de benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus
- Les Associacions i Fundacions de disminuïts físics, psíquics o sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i ocupacionals que es realitzin per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de discapacitats
- La Creu Roja Espanyola
- Els subjectes passius als que sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o de convenis internacionals
- Les entitats sense ànim de lucre que compleixin amb els requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mercenatge.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

Tràmits relacionats:
Alta, baixa i variació de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010