Ajuntament de Girona

dissabte 30 de juliol 2016, 20:43:23

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre béns immobles

Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre béns immobles

L'Ajuntament de Girona contempla exempcions de l'impost sobre béns immobles.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre béns immobles - col·legis concertats:
- Instància específica

Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre béns immobles - entitats no lucratives:
- Còpia compulsada dels estatuts actuals de l'entitat, o original i còpia
- Instància específica

Observacions:
Gaudiran d�exempció els béns següents:
- Els que siguin propietat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, i estiguin directament afectats a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectats a la Defensa Nacional.
- Els béns comunals i el monts veïnals en mà comuna.
- Els de l'Església Catòlica, en els termes de l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre afers econòmics i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, amb les que s'estableixin els acords de cooperació que preveu l'article 16 de la Constitució, en els termes del corresponent acord.
- Els de la Creu Roja Espanyola.
- Els immobles als que sigui d'aplicació l'exempció d'acord amb convenis internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat els dels Governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular o als seus organismes oficials.
- La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades quan el seu aprofitament principal sigui la fusta, el suro, sempre que la densitat de l'arbrat sigui la pròpia o normal de l'espècie de que es tracti.
- Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis situats als mateixos terrenys destinats a estacions, magatzems o altres serveis indispensables per a l'explotació de les esmentades línies.
Tanmateix estaran exempts, prèvia sol·licitud:
- Els centres docents privats acollits al règim de concerts educatius, total o parcialment, en quant a la superfície afectada l'ensenyament concertat.
- Els que hagin estat declarats, de forma expressa i individualitzada, monument o jardí històric d'interès cultural en
els termes previstos a l'article 62.2.b del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
- La superfície dels monts on es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades d'acord amb els projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una durada de quinze anys, comptats a partir del període impositiu següent al de la sol·licitud.
- Els immobles rústics, urbans i de característiques especials la quota líquida dels quals no superi els 6 euros. En relació als immobles rústics es tindrà en compte la quota agrupada prevista a l'apartat 2 de l'article 77 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
- Les entitats sense ànim de lucre que compleixin amb els requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
Les exempcions esmentades en l'apartat segon anterior, han de ser sol·licitades pel subjecte passiu de l'impost que, en tot cas, no pot al·legar analogia per estendre l'abast més enllà dels termes estrictes.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Ordenança municipal reguladora de l'impost sobre béns immobles.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010