Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 03:39:47

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre béns immobles

Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre béns immobles

L'Ajuntament de Girona contempla exempcions de l'impost sobre béns immobles.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre béns immobles - entitats no lucratives:
- Estatuts actuals de l'entitat

Observacions:
Gaudiran d'exempció els béns següents:
- Els que siguin propietat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, i estiguin directament afectats a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectats a la Defensa Nacional.
- Els béns comunals i el monts veïnals en mà comuna.
- Els de l'Església Catòlica, en els termes de l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre afers econòmics i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, amb les que s'estableixin els acords de cooperació que preveu l'article 16 de la Constitució, en els termes del corresponent acord.
- Els de la Creu Roja Espanyola.
- Els immobles als que sigui d'aplicació l'exempció d'acord amb convenis internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat els dels Governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular o als seus organismes oficials.
- La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades quan el seu aprofitament principal sigui la fusta, el suro, sempre que la densitat de l'arbrat sigui la pròpia o normal de l'espècie de que es tracti.
- Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis situats als mateixos terrenys destinats a estacions, magatzems o altres serveis indispensables per a l'explotació de les esmentades línies.
Tanmateix estaran exempts, prèvia sol·licitud:
- Els centres docents privats acollits al règim de concerts educatius, total o parcialment, en quant a la superfície afectada l'ensenyament concertat.
- Els que hagin estat declarats, de forma expressa i individualitzada, monument o jardí històric d'interès cultural en
els termes previstos a l'article 62.2.b del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
- La superfície dels monts on es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades d'acord amb els projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una durada de quinze anys, comptats a partir del període impositiu següent al de la sol·licitud.
- Els immobles rústics, urbans i de característiques especials la quota líquida dels quals no superi els 6 euros. En relació als immobles rústics es tindrà en compte la quota agrupada prevista a l'apartat 2 de l'article 77 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
- Les entitats sense ànim de lucre que compleixin amb els requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
Les exempcions esmentades en l'apartat segon anterior, han de ser sol·licitades pel subjecte passiu de l'impost que, en tot cas, no pot al·legar analogia per estendre l'abast més enllà dels termes estrictes.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Ordenança municipal reguladora de l'impost sobre béns immobles.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances Fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010