Ajuntament de Girona

divendres 15 de novembre 2019, 21:46:58

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvencions KREAS de suport a la creació artística i beques KREAS d'estudis i/o recerca artística

Sol·licitud de subvencions KREAS de suport a la creació artística i beques KREAS d'estudis i/o recerca artística

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a fomentar la formació, la creació i la producció artística, vinculades a la ciutat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- No haver obtingut ajut en la mateixa modalitat en la convocatòria de l'any anterior.
- Vinculació de les persones beneficiàries o del projecte amb la ciutat de Girona, en els camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, les audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular.
- No tenir pendent de justificar qualsevol subvenció atorgada anteriorment per l'Ajuntament, excepte que encara no hagi transcorregut el termini de justificació.
- Estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
- Les persones jurídiques hauran d'acreditar que els seus objectius i finalitats estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als que optin.
- Les persones sol·licitants hauran d'estar directament vinculades al projecte que presentin i a la seva execució

Documentació que cal aportar:

Segons el punt 12 de les bases específiques:

- Formulari de sol·licitud Girona Kreas degudament complimentat.
- En cas que el/la sol·licitant sigui una agrupació de persones caldrà presentar el model d'acord per la presentació conjunta.
- Documentació de la persona o entitat sol·licitant: Còpia del DNI, NIE o passaport en cas de persona física, i en cas de persona jurídica estatuts de l'entitat, targeta fiscal i acreditació de representant.
- Documentació que acredita la vinculació de l'artista o el projecte amb la ciutat de Girona segons el punt 7 de les bases específiques.
- Programa d'estudis (modalitat A) Projecte detallat de la creació o recerca (modalitat B) Projecte artístic detallat (modalitat C).
- Currículum i trajectòria professional la persona o entitat sol·licitant. (modalitat B i C)
- Pressupost detallat de totes les despeses i Pla de finançament (modalitat C)
- Pla de viabilitat i comunicació (modalitat C)
- Altra documentació que es vulgui aportar a fi de completar la informació de la proposta (si s'escau)

Observacions:
- Hi ha unes bases específiques anuals per la convocatòria.
- Convocatòria tancada
- Cada la persona o entitat sol·licitant només podrà presentar una sola sol·licitud a una sola modalitat de la convocatòria. No es podrà presentar el mateix projecte en diferents modalitats d'ajudes.
Modalitats:
Beques KREAS de formació artística no reglada:
Per a l'ampliació d'estudis no reglats, tant si es tracta d'estudis a realitzar a Girona com en un altre indret (estudis d'especialització i/o de recerca).
Beques KREAS de recerca i creació artística:
Per a la creació i recerca de projectes artístics en fase de conceptualització, gestació i desenvolupament previ a la producció. Entrarien dins d'aquesta modalitat projectes de composició d'obres musicals; projectes de creació literària; escriptura de guió per obres audiovisuals i teatrals; assajos; tasques de preproducció; documentació per comissariats; projectes d'investigació i pensament de l'àmbit cultural i artístic, etc.
Subvencions KREAS per a la producció i difusió artístiques:
Destinades a la producció i difusió de projectes artístics de qualsevol dels àmbits objecte de la convocatòria. Entrarien dins d'aquesta modalitat els projectes expositius i d'itineratge d'arts visuals; la producció i gires d'espectacles; els rodatges i filmacions audiovisuals; l'edició i publicació d'obra fonogràfica, bibliogràfica i d'audiovisuals; traduccions, subtitulacions o doblatges; projectes de difusió, promoció i/o internacionalització de creadors, etc.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Més informació
Fitxa específica
Acord de presentació conjunta
Bases convocatòria Girona Kreas
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010