Ajuntament de Girona

dilluns 6 d'abril 2020, 14:01:13

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvencions KREAS de suport a la creació artística i beques KREAS d'estudis i/o recerca artística

Sol·licitud de subvencions KREAS de suport a la creació artística i beques KREAS d'estudis i/o recerca artística

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a fomentar la formació, la creació i la producció artística, vinculades a la ciutat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- No haver obtingut ajut en la mateixa modalitat en la convocatòria de l'any anterior.
- Vinculació de les persones beneficiàries o del projecte amb la ciutat de Girona, en els camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, les audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular.
- No tenir pendent de justificar qualsevol subvenció atorgada anteriorment per l'Ajuntament, excepte que encara no hagi transcorregut el termini de justificació.
- Estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
- Les persones jurídiques hauran d'acreditar que els seus objectius i finalitats estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als que optin.
- Les persones sol·licitants hauran d'estar directament vinculades al projecte que presentin i a la seva execució

Documentació que cal aportar:
Segons el punt 13 de les bases específiques:

- Formulari de sol·licitud Girona Kreas degudament complimentat.
- En cas que el/la sol·licitant sigui una agrupació de persones caldrà presentar el model d'acord per la presentació conjunta.
- Documentació de la persona o entitat sol·licitant: Còpia del DNI, NIE o passaport en cas de persona física, i en cas de persona jurídica estatuts de l'entitat, targeta fiscal i acreditació de representant.
- Documentació que acredita la vinculació de l'artista o el projecte amb la ciutat de Girona segons el punt 7 de les bases específiques.
- Modalitat A Programa d'estudis
- Modalitat B Projecte detallat de la creació o recerca: Currículum i trajectòria professional la persona o entitat sol·licitant
- Modalitat C Projecte artístic: Currículum i i trajectòria professional la persona o entitat sol·licitant, Pressupost detallat de totes les despeses i Pla de finançament , Pla de viabilitat i comunicació
- Altra documentació que es vulgui aportar a fi de completar la informació de la proposta (si s'escau)


Observacions:
- Hi ha unes bases específiques anuals per la convocatòria.
- Termini sol·licituts del 4 de febrer al 2 de març del 2020.
- Cada la persona o entitat sol·licitant només podrà presentar una sola sol·licitud a una sola modalitat de la convocatòria. No es podrà presentar el mateix projecte en diferents modalitats d'ajudes.

Modalitats:
A) Beques KREAS de formació artística no reglada:
Per a l'ampliació d'estudis no reglats, tant si es tracta d'estudis a realitzar a Girona com en un altre indret (estudis d'especialització i/o de recerca).
B) Beques KREAS de recerca i creació artística:
Per a la creació i recerca de projectes artístics en fase de conceptualització, gestació i desenvolupament previ a la producció. Entrarien dins d'aquesta modalitat projectes de composició d'obres musicals; projectes de creació literària; escriptura de guió per obres audiovisuals i teatrals; assajos; tasques de preproducció; documentació per comissariats; projectes d'investigació i pensament de l'àmbit cultural i artístic, etc.
C) Subvencions KREAS per a la producció i difusió artístiques:
Destinades a la producció i difusió de projectes artístics de qualsevol dels àmbits objecte de la convocatòria. Entrarien dins d'aquesta modalitat els projectes expositius i d'itineratge d'arts visuals; la producció i gires d'espectacles; els rodatges i filmacions audiovisuals; l'edició i publicació d'obra fonogràfica, bibliogràfica i d'audiovisuals; traduccions, subtitulacions o doblatges; projectes de difusió, promoció i/o internacionalització de creadors, etc.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Més informació
Fitxa específica
Acord de presentació conjunta
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Bases convocatòria Girona Kreas
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010