Ajuntament de Girona

divendres 29 de juliol 2016, 17:48:45

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació a la convocatòria de subvencions de solidaritat i cooperació

Sol·licitud de participació a la convocatòria de subvencions de solidaritat i cooperació

L'Ajuntament de Girona, en el marc del programa municipal de Solidaritat i Cooperació, i amb l'assesorament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, convida a les entitats gironines a presentar propostes de projectes que estiguin dins d'aquest àmbits:
- Projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional
- Projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Documentació que cal aportar:
Convocatòria de subvencions per a projectes de codesvolupament:
- Instància específica
- Projecte de l'activitat
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva
- Altra documentació acreditativa
- Currículum

Observacions:
Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que reuneixin els requisits següents:
- Disposar de seu social o delegació al terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.
- Estar inscrits al Registre d'Entitats d'aquest Ajuntament i tenir la documentació actualitzada (memòria de l'any anterior i programació d'aquest any, així com els corresponents pressupostos).
- Estar constituïda i inscrita formalment en l'esmentat registre almenys un any abans d'aquell en què se sol·liciti la subvenció.
- Reflectir en els estatuts que entre els seus objectius hi ha la realització d'activitats de solidaritat i cooperació, d'ajut humanitari en l'àmbit internacional o de foment de la solidaritat ciutadana entre els pobles, de promoció de la cultura de pau, l'educació intercultural i la resolució pacífica dels conflictes.
- També poden sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases aquelles entitats ciutadanes que, tot i no tenir com a objectiu la cooperació, es plantegen el treball de solidaritat, especialment amb entitats homòlogues.
- Garantir, a través de la memòria de les seves activitats, la capacitat o l'experiència en la realització d'actuacions similars a aquelles per a les quals se sol·licita la subvenció.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local i de les justificacions relatives a subvencions sol·licitades anteriorment.
- Aportar memòria descriptiva de les activitats realitzades a la ciutat de Girona l'any anterior.
- Haver aportat la memòria descriptiva i econòmica dels projectes finançats per l'Ajuntament de Girona durant l'any anterior, en la data de tancament de la present convocatòria de subvencions.
En el cas de tractar-se de sol·licituds presentades per més d'una entitat, aquests requisits seran aplicables almenys a una d'elles.
El termini per presentar les sol·licituds és fins el dia 1 d'abril de 2016.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional 2016
Subvencions destinades a projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització 2016

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010