Ajuntament de Girona

dijous 30 de novembre 2023, 06:29:53

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació en la convocatòria de subvencions de solidaritat i cooperació

Sol·licitud de participació en la convocatòria de subvencions de solidaritat i cooperació

L'Ajuntament de Girona vol destinar fons de cooperació a projectes solidaris realitzats per entitats de Girona, utilitzant criteris de transparència i coherència amb els principis del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
Amb aquest objectiu es promou una convocatòria de subvencions en regim de concurrència competitiva amb dues línees d'ajuts:
- Projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional
- Projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Entitats sense ànim de lucre

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que reuneixin els requisits següents:
- Disposar de seu social central o delegació en el terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.
- Estar inscrita al Registre d'Entitats d'aquest Ajuntament i tenir la documentació actualitzada (memòria de l'any anterior i programació d'aquest any, així com els corresponents pressupostos).
- Estar constituïda i inscrita formalment en l'esmentat Registre almenys un any abans d'aquell en què se sol·liciti la subvenció.
- Reflectir en els estatuts que entre els seus objectius realitzen activitats de solidaritat i cooperació, d'ajut humanitari en l'àmbit internacional o de foment de la solidaritat ciutadana entre els pobles, de promoció de la cultura de pau, l'educació intercultural i la resolució pacífica dels conflictes.
- També poden sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases aquelles entitats ciutadanes que, tot i no tenir com a objectiu la cooperació, es plantegen el treball de solidaritat, especialment amb entitats homòlogues.
- Garantir, a través de la memòria de les seves activitats, la capacitat o l'experiència en la realització d'actuacions similars a aquelles per a les quals se sol·licita la subvenció.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local i de les justificacions relatives a subvencions sol·licitades anteriorment.

Documentació que cal aportar:
- NIF del representant de l'entitat i/o qui subscriu la sol·licitud
- Breu memòria història de l'entitat
- Projecte segons bases reguladores
- Memòria descriptiva de les activitats realitzades a la ciutat de Girona l'any anterior
- Memòria descriptiva i econòmica dels projectes finançats per l'Ajuntament de Girona durant l'any anterior
- Fitxa resum de la sol·licitud
- Fitxa de tercers (si escau)
- Declaració responsable de disposició de certificacions negatives de delictes de naturalesa sexual per als projectes que impliquin contacte amb menors. En el cas que no impliqui contacte amb menors, presentar declaració manifestant-ho (si escau)
- Documentació acreditativa de la contrapart i de l'autoritat local corresponent on es manifesti la prioritat del projecte (si escau)

Observacions:
- Hi ha unes bases específiques anuals per la convocatòria.
Convocatòria 2023:
- El termini de presentació de sol·licituds és del dia 27 d'abril al 25 de maig de 2023.

Més informació
Declaració responsable delictes naturalesa sexual
Subvencions de solidaritat
Informe d'avaluació
Subvencions, beques i ajudes de l'Ajuntament de Girona
Fitxa resum de l'avaluació dels projectes
Informe de seguiment

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010