Ajuntament de Girona

dijous 15 d'abril 2021, 04:56:16

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació en la convocatòria de subvencions de solidaritat i cooperació

Sol·licitud de participació en la convocatòria de subvencions de solidaritat i cooperació

L'Ajuntament de Girona vol destinar fons de cooperació a projectes solidaris realitzats per entitats de Girona, utilitzant criteris de transparència i coherència amb els principis del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
Amb aquest objectiu es promou una convocatòria de subvencions en regim de concurrència competitiva amb dues línees d'ajuts:
- Projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional
- Projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització

Convocatòria tancada


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:

- Projecte de l'activitat (si escau)
- Document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- CurrículumD'acord amb les bases i la convocatòria on es detalla la informació:
- NIF del representant de l'entitat i/o qui subscriu la sol·licitud
- Memòria (si escau)
- Projecte
- Fitxa resum de la sol·licitud
- Fitxa de tercers (si escau)
- Documentació acreditativa de la contrapart i de l'autoritat local corresponent (si escau)
- Declaració responsable de disposició de certificacions negatives de delictes de naturalesa sexual per als projectes que impliquin contacte amb menors. En el cas que no impliqui contacte amb menors, presentar declaració manifestant-ho.


Observacions:
Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que reuneixin els requisits següents:
- Disposar de seu social central o delegació en el terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.
- Estar inscrita al Registre d'Entitats d'aquest Ajuntament i tenir la documentació actualitzada (memòria de l'any anterior i programació d'aquest any, així com els corresponents pressupostos).
- Estar constituïda i inscrita formalment en l'esmentat Registre almenys un any abans d'aquell en què se sol·liciti la subvenció.
- Reflectir en els estatuts que entre els seus objectius realitzen activitats de solidaritat i cooperació, d'ajut humanitari en l'àmbit internacional o de foment de la solidaritat ciutadana entre els pobles, de promoció de la cultura de pau, l'educació intercultural i la resolució pacífica dels conflictes.
- També poden sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases aquelles entitats ciutadanes que, tot i no tenir com a objectiu la cooperació, es plantegen el treball de solidaritat, especialment amb entitats homòlogues.
- Garantir, a través de la memòria de les seves activitats, la capacitat o l'experiència en la realització d'actuacions similars a aquelles per a les quals se sol·licita la subvenció.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local i de les justificacions relatives a subvencions sol·licitades anteriorment.
- Aportar memòria descriptiva de les activitats de sensibilització realitzades a la ciutat de Girona l'any anterior.
- Haver aportat la memòria descriptiva i econòmica dels projectes finançats per l'Ajuntament de Girona durant l'any anterior, en la data de tancament de la present convocatòria de subvencions.

Més informació
Declaració responsable delictes naturalesa sexual
Subvencions de solidaritat
Subvencions, beques i ajudes de l'Ajuntament de Girona

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010