Ajuntament de Girona

dissabte 15 de juny 2024, 23:20:05

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per circular pel Barri Vell de Girona

Sol·licitud per circular pel Barri Vell de Girona

Permís especial que autoritza circular amb vehicles pel Barri Vell de Girona per la plaça del Vi.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
L'ÀMBIT D'AFECTACIÓ A LA CIRCULACIÓ: Carrers ubicats dins l'illa formada pel riu Onyar i els carrers Banyoles, Beates, Portal Nou, pl. St. Domènec, Almenys, Pere Rocaberti, pl. Catedral, Força i pda. st. Feliu i el carrer Calderers.

DISTINTIU D'ESTACIONAMENT AL BARRI VELL: Podran disposar de distintiu d'estacionament al Barri Vell les persones de l'esmentat àmbit afectat més les dels carrers Ferran el Catòlic, Francesc Samsó, pda. Rei Martí, Sacsismort, Portal de la Barca números 10, 12 i 15.

Documentació que cal aportar:
- Document identificatiu
- Documentació del vehicle
- Justificant que acrediti que reuneix alguns dels requisits per ser beneficiari\a, si s'escau
- Assegurança del vehicle conforme la persona sol·licitant és conductora principal en cas que el vehicle vagi a nom d'una altra persona

Observacions:
1 GENERAL. Es pot accedir al Barri Vell per la pl. Catalunya 3 vegades per trimestre natural. A partir de la quarta entrada es tramita una denúncia.

2 PERSONA RESIDENT AL BARRI VELL.
2.1 La persona empadronada en un carrer afectat i que pagui l'IVTM a Girona té accés les 24 h. La matrícula del vehicle és enregistrada automàticament i pot disposar de distintiu d'estacionament per 4 anys.
2.2 Si la persona empadronada no paga l'IVTM a Girona té dret d'accés 24 h i pot disposar de distintiu d'estacionament per 2 anys.

3 PERSONA AMB HABITATGE O LOCAL COMERCIAL EN PROPIETAT AL BARRI VELL.
La persona no empadronada i propietària d'un habitatge o local comercial situat en un carrer afectat té dret d'accés durant les 24 h i pot disposar de distintiu d'estacionament per 4 anys.

4 PERSONA AMB HABITATGE O LOCAL COMERCIAL EN LLOGUER AL BARRI VELL.
La persona no empadronada i llogatera d'un habitatge o local comercial situat en un carrer afectat té dret d'accés durant les 24 h i pot disposar de distintiu d'estacionament per 2 anys.

5 PERSONA AMB PÀRQUING DINS EL BARRI VELL.
La persona propietària d'un pàrquing situat en un carrer afectat té dret d'accés durant les 24 h i per 4 anys. Si la persona és llogatera té dret d'accés durant les 24 h i per 2 anys.

6 PERSONA AMB FAMILIAR RESIDENT AL BARRI VELL.
6.1 La persona que sigui pare o mare d'un/a menor que visqui en un carrer afectat ha de presentar el DNI de la persona familiar resident al Barri Vell té dret d'accés durant les 24 h i pot disposar de distintiu d'estacionament per 4 anys.
6.2 La persona que sigui familiar d'una persona d'edat avançada o amb mobilitat reduïda que visqui en un carrer en un carrer afectat.

7 VEHICLE COMERCIAL.
El vehicle autoritzat que disposi de disc horari de càrrega i descàrrega a la ciutat de Girona té accés a l'àmbit d'afectació a la circulació durant l'horari de càrrega i descàrrega, de 7.00 a 12.00 hores.

8 CLIENT DE BOTIGA I HOTEL DEL BARRI VELL.
L'empresa comercial o hotelera amb establiment dins l'àmbit d'afectació a la circulació ha de sol·licitar amb 24 h d'antelació mitjançant la "Bústia d'Avisos" matrícula, marca i model del vehicle del client si necessita accedir al Barri Vell per la plaça Catalunya i supera les autoritzacions descrites a l'apartat 1.

9 EMPRESA PROVEÏDORA.
L'empresa proveïdora de productes farmacèutics que disposi de clients dins dels carrers afectats ha de sol·licitar l'accés i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle comercial si ha de proveir els seus clients fora l'horari de C/D (punt 7). Les empreses proveïdores hagin de demanar l'accés temporal hauran d'abonar la taxa de liquidació de llicència.

10 EMPRESA DE SERVEIS.
L'empresa subministradora de serveis (aigua, llum,....) que disposi de clients o comunitats dins dels carrers afectats a la circulació ha de sol·licitar l'accés i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle comercial si ha de proveir els seus clients fora l'horari de C/D (punt 7). Les empreses de serveis que hagin de demanar l'accés temporal hauran d'abonar la taxa de liquidació de llicència.

11 EMPRESA CONSTRUCTORA.
L'empresa constructora que tingui llicència d'obra a l'àmbit d'afectació a la circulació ha de sol·licitar al Servei de Mobilitat de l'Ajuntament autorització per a l'accés i per a l'ocupació de la via pública si cal, i comunicar la matrícula, marca i model del vehicle industrial. Les empreses constructores que hagin de demanar l'accés temporal hauran d'abonar la taxa de liquidació de llicència.

12 PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA.
La persona amb mobilitat reduïda que disposi de targeta d'aparcament ha de comunicar la matrícula, marca i model del vehicle. Se li autoritzarà dret d'accés al Barri Vell durant les 24 hores i per una periodicitat de 10 anys.

13 PERSONA FAMILIAR RESIDENT EN CENTRE ASSISTENCIAL DEL BARRI VELL
La persona familiar d'un resident o usuari del centre Maria Gay o Butinyanes ha de comunicar al centre la matrícula, marca i model vehicle.

Legislació
- Decret d'Alcaldia-Presidència de 1 de febrer de 2007.
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals
Criteris per obtenir l'autorització per accedir al Barri Vell

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010