Ajuntament de Girona

dimecres 27 de març 2019, 00:11:05

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ús d'instal·lacions esportives municipals

Sol·licitud d'ús d'instal·lacions esportives municipals

L'Ajuntament de Girona posa a disposició de la ciutadania una xarxa d'equipaments esportius per atendre les diverses necessitats de pràctica físicoesportiva per a la temporada de setembre a juny.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Relació d'equips o grups (esports individuals) que faran ús de les instal·lacions esportives municipals, així com la categoria i/o edats
dels esportistes.
- Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil

Observacions:
Les instal·lacions que es posen a disposició de les entitats:
- Pista poliesportiva del complex esportiu de Palau
- Piscina coberta del complex esportiu de Palau
- Pista principal d'hoquei i patinatge de Palau-2
- Pista auxiliar d'hoquei i patinatge de Palau-2
- Pista poliesportiva del pavelló municipal d'esports de Santa Eugènia
- Pista poliesportiva del pavelló municipal d'esports de Santa Eugènia-Montfalgars
- Pista poliesportiva del pavelló municipal d'esports de Vila-Roja
- Pista poliesportiva del pavelló municipal de Pont Major
- Vas principal de la piscina municipal de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla
- Vas complementari de la piscina municipal de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla
- Pista central del pavelló municipal Girona-Fontajau
- Pista d'escalfament del pavelló municipal Girona-Fontajau
- Zona grada jove del pavelló municipal Girona-Fontajau
- Sala de musculació del pavelló municipal de Girona-Fontajau
- Sala d'activitats dirigides del pavelló municipal Girona-Fontajau
- Vestíbul sud del pavelló municipal Girona-Fontajau
- Pista poliesportiva coberta de l'escola del Pla de Girona
- Pista poliesportiva coberta de l'escola Migdia
- Pista poliesportiva coberta de l'escola Cassià Costal
El període per a sol·licitar l'ús de les instal·lacions esportives en la temporada 2018-2019 és de l'11 al 20 de maig de 2018.
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.

Més informació
ANNEX 1. Instal·lacions i espais esportius objecte de la sol·licitud
ANNEX 2. Període d'obertura i horaris de les instal·lacions esportives municipals
ANNEX 3. Tipus d'activitats en les instal·lacions esportives municipals
ANNEX 4. Criteris de concessió d'hores per a l'ús d'instal·lacions esportives municipals
ANNEX 5. Franges horàries orientatives en l'ús dels pavellons, segons edats o tipus d'activitats
ANNEX 6. Criteris per a la concessió d'hores segons el tipus d'esports i categoria dels equips
ANNEX 7. Distribució de l'ús potencial de les instal·lacions esportives segons franges horàries
ANNEX 8. Condicions d'ús de les instal·lacions esportives municipals
ANNEX 9. Sol·licitud: període, lloc i documents a adjuntar

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010