Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 13:51:07

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ús d'instal·lacions esportives municipals

Sol·licitud d'ús d'instal·lacions esportives municipals

L'Ajuntament de Girona posa a disposició de la ciutadania una xarxa d'equipaments esportius per atendre les diverses necessitats de pràctica físicoesportiva per a la temporada de setembre a juny.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Relació d'equips o grups (esports individuals) que faran ús de les instal·lacions esportives municipals, així com la categoria i/o edats
dels esportistes.
- Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil

Observacions:
Les instal·lacions que es posen a disposició de les entitats:
- Pista poliesportiva del complex esportiu de Palau
- Piscina coberta del complex esportiu de Palau
- Pista principal d'hoquei i patinatge de Palau-2
- Pista auxiliar d'hoquei i patinatge de Palau-2
- Pista poliesportiva del pavelló municipal d'esports de Santa Eugènia
- Pista poliesportiva del pavelló municipal d'esports de Santa Eugènia-Montfalgars
- Pista poliesportiva del pavelló municipal d'esports de Vila-Roja
- Pista poliesportiva del pavelló municipal de Pont Major
- Vas principal de la piscina municipal de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla
- Vas complementari de la piscina municipal de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla
- Pista central del pavelló municipal Girona-Fontajau
- Pista d'escalfament del pavelló municipal Girona-Fontajau
- Zona grada jove del pavelló municipal Girona-Fontajau
- Sala de musculació del pavelló municipal de Girona-Fontajau
- Sala d'activitats dirigides del pavelló municipal Girona-Fontajau
- Vestíbul sud del pavelló municipal Girona-Fontajau
- Pista poliesportiva coberta de l'escola del Pla de Girona
- Pista poliesportiva coberta de l'escola Migdia
- Pista poliesportiva coberta de l'escola Cassià Costal
- Camp municipal de futbol de Vila-roja
- Camp municipal de futbol de Pont Major
El període per a sol·licitar l'ús de les instal·lacions esportives en la temporada 2019-2020 és del 24 de maig al 2 de juny de 2019.
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.

Més informació
ANNEX 1. Instal·lacions i espais esportius objecte de la sol·licitud
ANNEX 2. Període d'obertura i horaris de les instal·lacions esportives municipals
ANNEX 3. Tipus d'activitats en les instal·lacions esportives municipals
ANNEX 4. Criteris de concessió d'hores per a l'ús d'instal·lacions esportives municipals
ANNEX 5. Franges horàries orientatives en l'ús dels pavellons, segons edats o tipus d'activitats
ANNEX 6. Criteris per a la concessió d'hores segons el tipus d'esports i categoria dels equips
ANNEX 7. Distribució de l'ús potencial de les instal·lacions esportives segons franges horàries
ANNEX 8. Condicions d'ús de les instal·lacions esportives municipals
ANNEX 9. Sol·licitud: període, lloc i documents a adjuntar

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010