Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 13:23:26

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació a la convocatòria de subvencions pel transport adaptat

Sol·licitud de participació a la convocatòria de subvencions pel transport adaptat

Atorgament de subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Estar inscrits al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal d'Entitats.
- Complir amb la normativa vigent per que fa a assegurances de vehicles, impostos i llicències.
- Ser entitat amb finalitat social.
- Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Documentació que cal aportar:

- Fotocòpia del NIF de l'entitat, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada
- Fotocòpia del NIF de la persona que signa la sol·licitud
- Acreditació conforme l'entitat està inscrita en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada.
- Fotocòpia dels estatuts, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada.
- Memòria dels serveis realitzats l'any anterior, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada.
- Relació de rutes del servei de transport adaptat previstes per a l'any 2018, en els termes que figuren en el document annex 1 d'aquestes bases.
- Previsió del cost total del servei de transport adaptat per a l'any 2018, en els termes que figuren en el document annex 2 d'aquestes bases.
- Relació mensual de persones usuàries del servei de transport adaptat per a l'any 2018, en els termes que figuren en el document annex 3 d'aquestes bases, des de gener de 2018 i fins el mes anterior al de la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció.
- Relació de persones usuàries del servei de transport adaptat per a l'any 2018, en els termes que figuren en el document annex 4 d'aquestes bases. És imprescindible senyalar si la persona te certificat de discapacitat, el percentatge, i si te barem de mobilitat o d'acompanyant.
- En el supòsit de no autoritzar l'Ajuntament de Girona a consultar i verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les entitats interessades hauran de comunicar la seva oposició expressa, i en tot cas presentar certificat emès per les administracions corresponents: Agència Estatal d'Administració Tributària i Tresoreria General de la Seguretat Social.

Observacions:
- Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.

Tipus de subvenció:
La subvenció consisteix en una aportació econòmica i la seva concessió no pressuposa cap obligació municipal respecte d'exercicis posteriors.

Més informació
Subvencions, beques i ajuts de l'ajuntament de Girona
Bases convocatòria de subvencions pel transport adaptat

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010