Ajuntament de Girona

dijous 28 de juliol 2016, 12:26:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació a la convocatòria de subvencions pel transport adaptat

Sol·licitud de participació a la convocatòria de subvencions pel transport adaptat

Atorgament de subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de participació a la convocatòria de subvencions pel transport adaptat:
- Instància específica
- Projecte de l'activitat
- Certificat del secretari/secretària de l'entitat amb el nombre total de grups per als quals sol·licita ajuda
- Programa d'activitats realitzades durant l'any
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Pressupost d'ingressos i despeses de l'activitat

Observacions:
- Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
Requisits dels beneficiaris:
- Estar inscrits al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal d'Entitats.
- Complir amb la normativa vigent per que fa a assegurances de vehicles, impostos i llicències.
- Ser entitat amb finalitat social.
- Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Tipus de subvenció:
La subvenció consisteix en una aportació econòmica i la seva concessió no pressuposa cap obligació municipal respecte d'exercicis anteriors.
El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 4 de desembre de 2014.
Justificació:
L'entitat haurà de presentar la justificació de la subvenció, com a màxim el dia 30 de gener de 2015.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Bases convocatòria de subvencions pel transport adaptat 2014

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010