Ajuntament de Girona

divendres 22 d'octubre 2021, 08:28:22

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació en la convocatòria de subvencions pel transport adaptat

Sol·licitud de participació en la convocatòria de subvencions pel transport adaptat

Atorgament de subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Poden concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d'aquestes bases les entitats que realitzen transport adaptat, porta a porta, a persones discapacitades amb problemes de mobilitat reduïda o persones grans amb dependència, residents a la ciutat de Girona.


Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu ElectrònicaRequisits previs:
- Estar inscrits al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal d'Entitats.
- Complir amb la normativa vigent pel que fa a assegurances de vehicles, impostos i llicències.
- Ser entitat amb finalitat social.
- Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- No tenir pendent de justificar cap subvenció atorgada anteriorment per aquest Ajuntament, excepte que encara no hagi transcorregut el termini de justificació.

Documentació que cal aportar:

-Instància de la Sol·licitud de participació a la convocatòria de subvencions pel transport adaptat, degudament emplenada
- Fotocòpia del NIF de l'entitat, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada
- Fotocòpia del NIF de la persona que signa la sol·licitud
- Acreditació conforme l'entitat està inscrita en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada
- Fotocòpia dels estatuts, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada
- Memòria dels serveis realitzats l'any anterior, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada
- Relació de rutes del servei de transport adaptat previstes per a l'any de la convocatòria, en els termes que figuren en el document annex 1 d'aquest tràmit
- Previsió del cost total del servei de transport adaptat per a l'any de la convocatòria, en els termes que figuren en el document annex 2 d'aquest tràmit
- Relació mensual de persones usuàries del servei de transport adaptat per a l'any de la convocatòria, en els termes que figuren en el document annex 3 d'aquest tràmit, des de gener de la convocatòria i fins el mes anterior al de la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció
- Relació de persones usuàries del servei de transport adaptat per a l'any de la convocatòria, en els termes que figuren en el document annex 4 d'aquest tràmit. És imprescindible senyalar si la persona te certificat de discapacitat, el percentatge, i si te barem de mobilitat o d'acompanyant
- Declaració responsable: document annex 5 d'aquest tràmit signada per la persona representant de l'entitat

Observacions:
- Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
-Tipus de subvenció:
La subvenció consisteix en una aportació econòmica i la seva concessió no pressuposa cap obligació municipal respecte d'exercicis posteriors.
- Seran subvencionables les despeses relatives als serveis de transport adaptat, porta a porta, realitzats a persones discapacitades amb mobilitat reduïda o persones grans amb dependència, empadronades a la ciutat de Girona

Més informació
Subvencions, beques i ajuts de l'ajuntament de Girona
Bases convocatòria de subvencions pel transport adaptat

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010