Ajuntament de Girona

dissabte 15 d'agost 2020, 04:23:10

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació a la convocatòria de subvencions pel transport adaptat

Sol·licitud de participació a la convocatòria de subvencions pel transport adaptat

Atorgament de subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Estar inscrits al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal d'Entitats.
- Complir amb la normativa vigent per que fa a assegurances de vehicles, impostos i llicències.
- Ser entitat amb finalitat social.
- Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Documentació que cal aportar:

- Fotocòpia del NIF de l'entitat, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada
- Fotocòpia del NIF de la persona que signa la sol·licitud
- Acreditació conforme l'entitat està inscrita en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada.
- Fotocòpia dels estatuts, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada.
- Memòria dels serveis realitzats l'any anterior, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada.
- Relació de rutes del servei de transport adaptat previstes per a l'any 2018, en els termes que figuren en el document annex 1 d'aquestes bases.
- Previsió del cost total del servei de transport adaptat per a l'any 2018, en els termes que figuren en el document annex 2 d'aquestes bases.
- Relació mensual de persones usuàries del servei de transport adaptat per a l'any 2018, en els termes que figuren en el document annex 3 d'aquestes bases, des de gener de 2018 i fins el mes anterior al de la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció.
- Relació de persones usuàries del servei de transport adaptat per a l'any 2018, en els termes que figuren en el document annex 4 d'aquestes bases. És imprescindible senyalar si la persona te certificat de discapacitat, el percentatge, i si te barem de mobilitat o d'acompanyant.
- En el supòsit de no autoritzar l'Ajuntament de Girona a consultar i verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les entitats interessades hauran de comunicar la seva oposició expressa, i en tot cas presentar certificat emès per les administracions corresponents: Agència Estatal d'Administració Tributària i Tresoreria General de la Seguretat Social.

Observacions:
- Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.

Tipus de subvenció:
La subvenció consisteix en una aportació econòmica i la seva concessió no pressuposa cap obligació municipal respecte d'exercicis posteriors.

Més informació
Subvencions, beques i ajuts de l'ajuntament de Girona
Bases convocatòria de subvencions pel transport adaptat

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010