Ajuntament de Girona

dilluns 6 d'abril 2020, 14:26:56

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a projectes d'entitats juvenils

Sol·licitud de subvenció a projectes d'entitats juvenils

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a donar suport als projectes destinats a joves promogudes per a les entitats de la ciutat i són suvencionables les despeses vinculades a projectes d'actuació.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:

- Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social
- Declaració responsable del compliment dels requisits de la llei 38/2003 General de Subvencions
- Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud
- Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual de totes les persones que tinguin contacte amb els infants o joves destinataris del projecte
- Memòria acreditativa de la significativa presència de l'entitat a la ciutat i d'haver realitzat activitats a la ciutat de Girona durant l'últim any
- Pòlissa de responsabilitat civil i assegurança d'accidents amb els corresponents rebuts bancaris de pagament
- Programa d'actuació per a l'any vigent ha d'incloure:
a) Número de membres de l'entitat
b) Els principals projectes i activitats que de forma habitual l'entitat fa durant l'any
c) Les activitats anuals previstes i el seu cost
d) Pressupost d'ingressos i despeses de l'any en curs
Respecte al projecte, aquest tindrà una extensió màxima de 15 pàgines i inclourà com a mínim:
- Breu definició de com serà l'activitat
- Àmbit territorial i lloc previst de realització de l'activitat
- Dates i horaris de l'activitat
- Previsió de persones beneficiàries
- Pressupost global
- Aportació pròpia i altres recursos previstos
- Aportació sol·licitada
- Persones responsables de la gestió del projecte

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
Presentació de sol·licituds del 15 d'octubre al 13 de novembre de 2019.
FORA DE TERMINI

Legislació
- Decret de la Generalitat de Catalunya 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure.
- Art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Més informació
Bases de la convocatòria
Convocatòria 2019

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010