Ajuntament de Girona

diumenge 20 de juny 2021, 00:30:31

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a projectes d'entitats juvenils

Sol·licitud de subvenció a projectes d'entitats juvenils

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a donar suport als projectes destinats a joves promogudes per a les entitats de la ciutat i són subvencionables les despeses vinculades a projectes d'actuació.

Convocatòria tancada


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Pot acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria qualsevol entitat sense afany de lucre que reuneixi els requisits que s'especifiquen al punt 7 de les bases específiques reguladores.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica


Documentació que cal aportar:

- Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social
- Declaració responsable del compliment dels requisits de la llei 38/2003 General de Subvencions
- Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud
- Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual de totes les persones que tinguin contacte amb els infants o joves destinataris del projecte
- Memòria acreditativa de la significativa presència de l'entitat a la ciutat i d'haver realitzat activitats a la ciutat de Girona durant l'últim any
- Pòlissa de responsabilitat civil i assegurança d'accidents amb els corresponents rebuts bancaris de pagament
- Programa d'actuació per a l'any vigent ha d'incloure:
- Número de membres de l'entitat
- Els principals projectes i activitats que de forma habitual l'entitat fa durant l'any
- Les activitats anuals previstes i el seu cost
- Pressupost d'ingressos i despeses de l'any en curs
-Respecte al projecte, aquest tindrà una extensió màxima de 15 pàgines i inclourà com a mínim:
- Breu definició de com serà l'activitat
- Àmbit territorial i lloc previst de realització de l'activitat
- Dates i horaris de l'activitat
- Previsió de persones beneficiàries
- Pressupost global
- Aportació pròpia i altres recursos previstos
- Aportació sol·licitada
- Persones responsables de la gestió del projecte

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.

Legislació
- Decret de la Generalitat de Catalunya 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure.
- Art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Termini resolució
Tal i com s'especifica al punt 14.5 de les bases, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria.

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Més informació
Bases de la convocatòria
Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat, així com les obligacions de la Seguretat Social
Convocatòria
Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010