Ajuntament de Girona

diumenge 24 de juliol 2016, 18:31:13

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats juvenils i/o d'educació en lleure

Sol·licitud de subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats juvenils i/o d'educació en lleure

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a donar suport a les entitats d'educació en el lleure i/o juvenils de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme activitats i projectes i promoure així la participació d'aquestes a la vida de la ciutat.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones representants de les entitats d'educació en el lleure i/o juvenils.

Com fer-ho:
La sol·licitud; omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats d'educació en el lleure i/o:
- Instància específica
- Projecte de l'activitat
- Altra documentació acreditativa
- Certificat del secretari/secretària de l'entitat amb el nombre total de grups per als quals sol·licita ajuda
- Programa d'activitats realitzades durant l'any
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Pressupost d'ingressos i despeses de l'activitat

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
Requisits d'entitats beneficiàries:
- Tenir la seu social al terme municipal de Girona, estar inscrita al Registre General d'Entitats de l'Ajuntament, o haver-ho sol·licitat, i tenir presència significativa a la ciutat en l'àmbit de l'educació en el lleure.
- Haver presentat a l'Ajuntament tota la documentació requerida anualment per al Registre Municipal d'Entitats.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'hisenda local i haver justificat adientment les subvencions municipals concedides anteriorment o que es trobin dins el termini d'obligació de justificació.
- L'activitat o el projecte subvencionats s'han haver realitzat abans del dia 31 de desembre de 2014.
- Les entitats poden presentar una sol·licitud de subvenció a cadascuna de les dues línies subvencionables: funcionament ordinari i projectes d'activitat.
El termini de presentació de l'última convocatòria va ser el dia 21 de febrer al 15 de març de 2014 i la justificació econòmica es presentarà abans del 31 de gener de 2015.

Legislació
- Decret de la Generalitat de Catalunya 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure.
- Art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Bases reguladores de subvenció a projectes d'entitats d'educació en lleure 2014

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010