Ajuntament de Girona

dissabte 15 d'agost 2020, 05:16:04

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a projectes d'entitats juvenils

Sol·licitud de subvenció a projectes d'entitats juvenils

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a donar suport als projectes destinats a joves promogudes per a les entitats de la ciutat i són suvencionables les despeses vinculades a projectes d'actuació.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:

- Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social
- Declaració responsable del compliment dels requisits de la llei 38/2003 General de Subvencions
- Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud
- Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual de totes les persones que tinguin contacte amb els infants o joves destinataris del projecte
- Memòria acreditativa de la significativa presència de l'entitat a la ciutat i d'haver realitzat activitats a la ciutat de Girona durant l'últim any
- Pòlissa de responsabilitat civil i assegurança d'accidents amb els corresponents rebuts bancaris de pagament
- Programa d'actuació per a l'any vigent ha d'incloure:
a) Número de membres de l'entitat
b) Els principals projectes i activitats que de forma habitual l'entitat fa durant l'any
c) Les activitats anuals previstes i el seu cost
d) Pressupost d'ingressos i despeses de l'any en curs
Respecte al projecte, aquest tindrà una extensió màxima de 15 pàgines i inclourà com a mínim:
- Breu definició de com serà l'activitat
- Àmbit territorial i lloc previst de realització de l'activitat
- Dates i horaris de l'activitat
- Previsió de persones beneficiàries
- Pressupost global
- Aportació pròpia i altres recursos previstos
- Aportació sol·licitada
- Persones responsables de la gestió del projecte

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
Presentació de sol·licituds del 15 d'octubre al 13 de novembre de 2019.
FORA DE TERMINI

Legislació
- Decret de la Generalitat de Catalunya 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure.
- Art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Més informació
Bases de la convocatòria
Convocatòria 2019

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010