Ajuntament de Girona

dimarts 22 de gener 2019, 12:14:57

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a projectes d'entitats juvenils

Sol·licitud de subvenció a projectes d'entitats juvenils

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a donar suport als projectes destinats a joves promogudes per a les entitats de la ciutat i són suvencionables les despeses vinculades a projectes d'actuació.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats d'educació en el lleure i/o:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Certificat del secretari/secretària de l'entitat amb el nombre total de grups per als quals sol·licita ajuda
- Programa d'activitats realitzades durant l'any
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Pressupost d'ingressos i despeses de l'activitat
- El programa d'actuació ha d'incloure:
a) Número de membres de l'entitat
b) Els principals projectes i activitats que de forma habitual l'entitat fa durant l'any
c) Les activitats anuals previstes i el seu cost
- Dades del número de compte i entitat bancària on realitzar el pagament de la subvenció en cas de ser atorgada.
Respecte al projecte, aquest tindrà una extensió màxima de 15 pàgines i inclourà com a mínim:
- Breu definició de com serà l'activitat
- Àmbit territorial i lloc previst de realització de l'activitat
- Persones responsables de la gestió del projecte
- Previ a la signatura del conveni/contracte o pagament de la subvenció i, en tot cas, en el termini de 10 dies comptats a partir de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i per tal de donar compliment a les obligacions establertes per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció de la infància i l'adolescència, pel que a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors:
a) Presentar les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participin en el projecte no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a aportar una nova certificació.
b) En el cas que el projecte no impliqui contacte amb menors presentar una declaració manifestant-ho.
L'incompliment d'aquesta obligació podrà ser causa de revocació de la subvenció/conveni/contrate, sens perjudici de les altres conseqüències que legalment se'n derivin.
- Dates i horaris de l'activitat
- Previsió de persones beneficiàries
- Pressupost global
- Aportació pròpia i altres recursos previstos
- Aportació sol·licitada

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.

Legislació
- Decret de la Generalitat de Catalunya 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure.
- Art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Més informació
Bases de la convocatòria 2017
Convocatòria 2017

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010