Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 17:11:13

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció per al foment i promoció de l'esport escolar

Sol·licitud de subvenció per al foment i promoció de l'esport escolar

Subvenció als centres escolars, associacions, entitats i fundacions, per al desenvolupament de les seves activitats esportives fora de l'horari lectiu (extraescolars) en les instal·lacions dels centres escolars de la ciutat de Girona, durant el curs 2022-2023, per tal de fomentar l'esport escolar i afavorir fonamentalment la iniciació a l'esport com un mitjà per millorar l'educació integral. 
En casos excepcionals i degudament justificats s'acceptarà que aquesta activitat no es porti a terme en les instal·lacions dels centres escolars.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Centres educatius sostinguts amb fons públics d'educació infantil, primària i secundària, així com d'educació especial i les AMPA/AFA associacions de mares, pares i famílies, coordinadores d'ampa, associacions esportives escolars, seccions esportives escolars sense ànim de lucre i fundacions vinculades als centres educatius esmentats de la ciutat de Girona.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
Per poder ser beneficiàries de la subvenció les entitats sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:

- Estar legalment constituïdes. Desenvolupar l'activitat esportiva escolar en el terme municipal de Girona.
- Estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Girona i en el Registre d'Entitats Esportives del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, excepte que la sol·licitud la faci el mateix centre escolar.
- Només hi pot haver una sol·licitud per centre escolar, o bé de l'escola o bé de l'ampa o associació esportiva corresponent... i en cas d'haver-hi dues sol·licituds per una escola (ampa + escola) les dues sol·licituds no podran superar els 4 grups d'activitats esportives.
- En cas que hi hagi una coordinadora d'ampes o una associació que aglutini diverses escoles (formalment constituïda), el número de grups sol·licitats estarà limitat en funció dels centres escolars que representi. (exemple: si representa 4 escoles, podrà sol·licitar 16 grups). Els centres escolars representats en el marc d'una coordinadora d'ampa no podran presentar sol·licitud individual fora de la sol·licitud de la coordinadora d'ampa.
- No incórrer en les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Els beneficiaris de la subvenció han de tenir justificada qualsevol altra subvenció atorgada per l'Ajuntament, si així ho determinen les dates de la convocatòria corresponent.
- Les entitats hauran d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. Acreditaran que estan al corrent de pagament de les seves obligacions fiscal i amb la Seguretat Social o bé signant una declaració responsable d'estar-ne al corrent, o bé aportant els certificats emesos per les administracions corresponents (Agència Estatal d'Administració Tributària i Tresoreria de la Seguretat Social), en cas que la subvenció sigui superior a 3.000 euros. I en tot cas, autoritzant a consultar i verificar mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles si no estan acreditades i són imprescindibles per a la resolució de la tramitació.

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Pressupost econòmic de l'activitat amb detall d'ingressos i despeses, en el qual quedi reflectit l'import de la quota que ha d'abonar l'alumnat.
- Declaració sobre si s'han demanat o obtingut altres subvencions per a la mateixa activitat/finalitat, així com l'import.
- Declaració del responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
- Declaració responsable en què es manifesti que es disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que totes les persones que s'adscriuen a l'execució de la subvenció indicada no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte dels establerts a la normativa, i tenen la titulació adequada d'acord amb la llei de l'exercici professional de l'esport a Catalunya, per a realitzar l'activitat.
- Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud.
- Memòria amb metodologia, objectius i continguts de les activitats.

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.


Més informació
Bases I convocatòria
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010