Ajuntament de Girona

divendres 22 d'octubre 2021, 08:23:56

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció per al foment i promoció de l'esport escolar

Sol·licitud de subvenció per al foment i promoció de l'esport escolar

La subvenció d'aquesta convocatòria està destinada al desenvolupament d'activitats esportives fora de l'horari lectiu (extraescolars


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:

- Pressupost econòmic de l'activitat amb detall d'ingressos i despeses, en el qual quedi reflectit l'import de la quota que ha d'abonar l'alumnat.
- Declaració sobre si s'han demanat o obtingut altres subvencions per a la mateixa activitat/finalitat, així com l'import.
- Declaració del responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
- Declaració responsable en què es manifesti que es disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que totes les persones que s'adscriuen a l'execució de la subvenció indicada no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte dels establerts a la normativa, i tenen la titulació adequada d'acord amb la llei de l'exercici professional de l'esport a Catalunya, per a realitzar l'activitat.
- Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud.
- Memòria amb metodologia, objectius i continguts de les activitats.

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.


Més informació
Bases Generals Educació
Bases convocatòria

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010