Ajuntament de Girona

diumenge 25 d'octubre 2020, 01:40:24

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció per al foment i promoció de l'esport escolar

Sol·licitud de subvenció per al foment i promoció de l'esport escolar

La subvenció d'aquesta convocatòria està destinada al desenvolupament d'activitats esportives fora de l'horari lectiu (extraescolars).

Convocatòria tancada


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:

- Pressupost econòmic de l'activitat amb detall d'ingressos i despeses, en el qual quedi reflectit l'import de la quota que ha d'abonar l'alumnat.
- Declaració sobre si s'han demanat o obtingut altres subvencions per a la mateixa activitat/finalitat, així com l'import.
- Declaració del responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
- Declaració responsable en què es manifesti que es disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que totes les persones que s'adscriuen a l'execució de la subvenció indicada no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte dels establerts a la normativa, i tenen la titulació adequada d'acord amb la llei de l'exercici professional de l'esport a Catalunya, per a realitzar l'activitat.
- Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud.
- Memòria amb metodologia, objectius i continguts de les activitats.

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de desembre de 2019.
El termini per justificar la totalitat de l'ajut rebut és fins el 15 de juny de 2020.

Més informació
Bases Generals Educació
Bases convocatòria

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010