Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 04:01:47

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de certificat en relació al servei de Mobilitat i Via Pública

Sol·licitud de certificat en relació al servei de Mobilitat i Via Pública

Es poden sol·licitar diferents tipus de certificats relacionats amb els vehicles desballestats, l'ordenació i regulació del trànsit, de llicències de taxi i de titularitat del servei amb indicació del número de llicència i vehicle adscrit.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.


Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de certificat en relació al servei de Mobilitat i Via Pública:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)

Observacions:
Tipus de certificats:
- Certificat sobre vehicles desballestats
- Certificat sobre ordenació i regulació del trànsit
- Certificat de penyora de llicència de taxi
- Certificat de titularitat del servei amb indicació del número de llicència i vehicle adscrit
- Certificat per a la revisió d'autotaxi anual i ordinària
- Certificat per a la revisió extraordinària a sol·licitud de l'interessat
- Certificat de bona execució

Legislació
- Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària
- Ordenances fiscals vigents

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010