Ajuntament de Girona

dijous 29 de juliol 2021, 01:18:00

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció per a la igualtat d'oportunitats

Sol·licitud de subvenció per a la igualtat d'oportunitats

L'objectiu d'aquesta subvenció és facilitar la participació a les sortides escolars o el material requerit al conjunt de l'alumnat per al desenvolupament de les activitats curriculars i ordinàries d'aula a aquells/es alumnes, per a la família dels/de les quals és molt costós o impossible assumir-ne la despesa. També té com objectiu facilitar la gestió dels centres, especialment d'aquells que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Convocatòria tancada


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:


- La part de la programació del centre on consti les sortides o en substitució, un certificat del/de la secretari/a del centre on s'hi faci constar que l'activitat està inclosa en la programació del centre o en el pla anual
- Acord del Consell Escolar de Centre referit al material escolar
- Acte/acord del Consell Escolar d'aprovació de la sol·licitud de la subvenció Igualtat d'Oportunitats, o bé resum de la sessió de treball de la comissió d'ajuda a la família referent a la sol·licitud de la subvenció Igualtat d'Oportunitats. En cas que la data del Consell Escolar sigui posterior a la data de presentació de la sol·licitud, cal adjuntar certificat del secretari/a del centre conforme es tractarà al següent Consell, indicant la data prevista de celebració d'aquest consell. Posteriorment a la celebració del Consell cal trametre via Seu Electrònica l'acte/acord amb indicació de que es tracta de documentació complementària a la sol·licitud presentada anteriorment.
- Informació dels ajuts rebuts pel mateix concepte. Cas de no obtenir-ne d'altres, declaració del/la secretari/a del centre de no disposar d'altres subvencions o ajuts.

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.

Legislació
- Art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Més informació
Bases i convocatòria
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010