Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:14:22

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat d'alta, baixa i variació de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Comunicat d'alta, baixa i variació de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Per exercir una activitat empresarial, independentment de si es realitza en un establiment, despatx o local comercial, cal donar-se d'alta de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i declarar les seves variacions o si es realitza la baixa. També es pot sol·licitar poder gaudir o deixar de gaudir de l'exempció de l'impost.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Model 840 de l'AEAT

Observacions:
- Cal adjuntar omplert i signat el model 840 de l'AEAT a la sol·licitud.
- Presentació de la sol·licitud dintre del transcurs d'un mes de la data d'inici de l'activitat.
- L'alta d'activitat econòmica en local determinat, genera l'alta d'escombraries.
- Les activitats sense local específic cal que ho detallin clarament.
- En el cas de baixa, el termini de presentació és d'un mes a partir de la data de cessament de l'activitat.
- Les variacions tenen efecte a l'exercici següent i el termini de presentació és d'un mes a partir de la data de variació.
- Per gaudir o deixar de gaudir l'exempció, el termini de presentació és durant el mes de desembre de l'any inmediatament anterior en que tingui efectes.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010