Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:09:18

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de reproducció i ús públic de documentació de l'Arxiu Municipal de Girona

Sol·licitud de reproducció i ús públic de documentació de l'Arxiu Municipal de Girona

Sol·licitud de reproducció i comunicació pública en qualsevol mitjà de qualsevol tipus de document administratiu del fons documental de l'Ajuntament de Girona, amb independència de la seva data i suport, o de documents d'altres fonts dels quals l'Ajuntament no en detingui els drets d'explotació.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons Ordenances Fiscals

Observacions:
El pagament de la taxa és anterior al lliurament de la documentació.
L'aplicació de taxes o preus públics depèn tant de la finalitat de la reproducció com del fet de si es posseeixen o existeixen drets de tercers sobre la documentació a reproduir.
La reproducció de documentació està subjecte al compliment de la normativa específica del servei, d'acord amb les limitacions derivades del seu estat de conservació, l'existència de drets de propietat intel·lectual o de dades de caràcter personal.
És aconsellable contacta prèviament amb l'Arxiu Municipal de Girona a través de:
- l'Arxiu Administratiu de l'Ajuntament
- l'Arxiu Històric de la Ciutat
- Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)

Legislació
- RDL 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
- Llei 17/1982, de 15 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents de Catalunya.
- Reglament de l'Arxiu Municipal de Girona, aprovat pel ple en data 12 de febrer de 1993.

Més informació
Taxes i preus públics Arxiu Municipal de Girona
Ordenances Fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010