Ajuntament de Girona

divendres 16 de novembre 2018, 08:26:10

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives

Sol·licitud de subvenció a activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives

Les subvencions d'aquesta convocatòria estan destinades al desenvolupament de les seves activitats ordinàries amb l'objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l'activitat esportiva de la ciutat.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'ajudes a activitats ordinàries de les entitats esportives:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Certificat del secretari/secretària de l'entitat amb el nombre total de grups per als quals sol·licita ajuda
- Programa d'activitats realitzades durant l'any
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Pressupost d'ingressos i despeses de l'activitat
També s'haurà de presentar:
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
- Declaració sobre si s'han demanat o obtingut altres ajudes per al a mateixa activitat, així com el seu import

Observacions:
- El termini de presentació de sol·licituds és el 20 de novembre de 2017
- El termini màxim per a justificar la totalitat de la subvenció rebuda és fins al 30 de juny de 2018.


Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Més informació
Subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2017-2018

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010