Ajuntament de Girona

divendres 9 de desembre 2022, 16:48:37

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives

Sol·licitud de subvenció a activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives

Subvencions a les entitats esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada 2021-2022 amb l'objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l'activitat esportiva a la ciutat.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Entitats esportives de la ciutat de Girona.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
Les destinatàries seran entitats esportives que reuneixin els requisits següents:
- Estar legalment constituïdes, tenir la seu social i desenvolupar l'activitat esportiva en el terme municipal de Girona.
- Estar inscrites en el Registre General d'Entitats de l'Ajuntament i en el Registre d'Entitats Esportives del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya (en el cas d'entitats sense afany de lucre).
- Les entitats hauran d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. Acreditaran que estan al corrent de pagament de les seves obligacions fiscal i amb la Seguretat Social o bé signant una declaració responsable d'estar-ne al corrent, o bé aportant els certificats emesos per les administracions corresponents (Agència Estatal d'Administració Tributària i Tresoreria de la Seguretat Social), en cas que la subvenció sigui superior a 3.000 �. I en tot cas, autoritzant a consultar i verificar mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles si no estan acreditades i són imprescindibles per a la resolució de la tramitació.
- Les entitats esportives hauran de declarar de no incórrer en cap incompatibilitat de les que s'estableix en l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions de 17 de novembre.
- Tenir una antiguitat mínima d'un any i desenvolupar l'activitat esportiva continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona.
- Quedaran excloses aquelles entitats esportives que rebin una subvenció directa nominativa i que el seu conveni regulador especifiqui la impossibilitat d'acollir-se a les convocatòries de subvencions durant la vigència del mateix.
- En el cas de societats anònimes esportives, només podran acollir-se a la línia/programa 1 � Promoció esport base, i a la línia 3 i 4.
- En cas que es presentin a la convocatòria de subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives, temporada 2021-2022, no podran presentar-se a la convocatòria de subvenció al foment i promoció de l'esport escolar de la mateixa temporada/curs.
- Complir amb la Llei de protecció a la infància i l'adolescència.

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud.
- Memòria de presentació de l'entitat, així com dels projectes que porten a terme, i si s'escau de la justificació de promoure la promoció de valors positius per l'esport i la relació d'activitats organitzades per l'entitat per promoure l'esport (no estan incloses: casals, campus, colònies,...)
- Certificat de la federació corresponent o/i del Consell Esportiu del Gironès del nombre d'equips que participen en competicions, i nombre de llicències tramitades (per gènere i categories) durant la temporada 2021- 2022.
- Les entitats esportives acreditaran que estan al corrent de pagament de les seves obligacions fiscal i amb la Seguretat Social de la següent manera:
Signant una declaració responsable d'estar-ne al corrent, o bé aportant els certificats emesos per les administracions corresponents (Agència Estatal d'Administració Tributària i Tresoreria de la Seguretat Social).
Les entitats esportives hauran de declarar de no incórrer en cap incompatibilitat de les que s'estableix en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
- Declaració sobre si s'ha demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import.
- Pressupost econòmic de l'entitat esportiva temporada 2021-2022 (despeses i ingressos).
- Quota econòmica anual, que paguen els/les esportistes de l�entitat.
- FACTURES amb la �despesa extraordinària COVID� 2021. (en cas de presentar-se a la línia/programa 3)
- Suport a les entitats per afavorir la inclusió esportiva: (en cas de presentar-se a la línia/programa 4)

Observacions:
Poden ser objecte de subvencions les següents línies/programes:
1- Promoció esport base (fins a 18 anys)
2- Promoció esport federat (adults � majors de 18 anys)
3- Despeses extraordinàries mesures COVID-19
4- Suport a les entitats per afavorir la inclusió esportiva d'infants i adolescents empadronats a Girona nascuts entre els anys 2004 i 2017, que presenten dificultats econòmiques per fer front a les despeses de participació a l'activitat i que estiguin becats i participin a una competició federada o escolar)

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Més informació
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
Subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2021-2022
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010