Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 19:16:02

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives

Sol·licitud de subvenció a activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives

Les subvencions d'aquesta convocatòria estan destinades al desenvolupament de les seves activitats ordinàries amb l'objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l'activitat esportiva de la ciutat.

Convocatòria tancada


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils.
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
Les entitats destinatàries seran entitats esportives sense afany de lucre que reuneixin els requisits següents:
- Estar legalment constituïdes, tenir la seu social i desenvolupar l'activitat esportiva en el terme municipal de Girona.
- Estar inscrites en el Registre General d'Entitats de l'Ajuntament i en el Registre d'Entitats Esportives del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Girona, amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
Les entitats esportives acreditaran que estan al corrent de pagament de les seves obligacions fiscal i amb la Seguretat Social de la següent manera:
-Signant una declaració responsable d'estar-ne al corrent, o bé aportant els certificats emesos per les administracions corresponents (Agència Estatal d'Administració Tributària i Tresoreria de la Seguretat Social).
Les entitats esportives hauran de declarar de no incórrer en cap incompatibilitat de les que s'estableix en l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions de 17 de novembre.
- Acreditar una antiguitat mínima d'un any i desenvolupar l'activitat esportiva continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona.
- Quedaran excloses aquelles entitats esportives que rebin una subvenció directa nominativa i que el seu conveni regulador especifiqui la
impossibilitat d'acollir-se a les convocatòries de subvencions durant la vigència del mateix o que disposin d'una concessió d'una instal·lació municipal.
- En cas que es presentin a la convocatòria de subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives, temporada 2020-2021, no podran presentar-se a la convocatòria de subvenció al foment i promoció de l'esport escolar de la mateixa temporada/curs.
-Les societats anònimes esportives, només podran acollir-se a la línia/programa 1 �
Promoció esport base.

Documentació que cal aportar:

- Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud.
- Memòria de presentació de l'entitat, així com dels projectes que porten a terme, i si s'escau de la justificació de promoure la promoció de valors positius per l'esport i la relació d'activitats organitzades per l'entitat per promoure l'esport (no estan incloses: casals, campus, colònies,...)
- Certificat de la federació corresponent o/i del Consell Esportiu del Gironès del nombre d'equips que participen en competicions, i nombre de llicències tramitades (per gènere i categories) durant la temporada 2019- 2020.
- Les entitats esportives acreditaran que estan al corrent de pagament de les seves obligacions fiscal i amb la Seguretat Social de la següent manera:
Signant una declaració responsable d'estar-ne al corrent, o bé aportant els certificats emesos per les administracions corresponents (Agència Estatal d'Administració Tributària i Tresoreria de la Seguretat Social).
Les entitats esportives hauran de declarar de no incórrer en cap incompatibilitat de les que s'estableix en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
- Declaració sobre si s'ha demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import.
- Pressupost econòmic de l'entitat esportiva temporada 2019-2020 (despeses i ingressos).

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Més informació
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2018-2019

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010