Ajuntament de Girona

divendres 29 de maig 2020, 06:30:12

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajuts dins el programa "Aixequem persianes"

Sol·licitud d'ajuts dins el programa "Aixequem persianes"

"Aixequem persianes" és un programa d'ajuts per a l'impuls i dinamització socioeconòmica de la ciutat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
S'haurà de presentar la següent documentació:
- Instància específica
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
- Fotocòpia del CIF de l'empresa
- Fotocòpia de l'escriptura de constitució de l'empresa i posteriors modificacions.
- Alta censal a Hisenda (model 036)
Per a les persones jurídiques:
- Balanç i compte de resultats de l'exercici anterior
- Resum anual de la declaració d'IVA (model 390) de l'exercici anterior
- Per a les persones físiques:
- Alta autònoms i comprovant pagament dels últims 3 rebuts
- Declaració de la renda de l'exercici anterior
- Declaració responsable o Comunicació d'inici d'activitat
- Fotocòpia del contracte de lloguer
- Document descriptiu de l'empresa (màxim 3 pàgines)
- Declaració signada per la propietat del local conforme el local ha estat desocupt i sense activitat
- Declaració signada per la propietat del local amb el compromís de no repercutir l'IBI a la persona llogatera

Més informació
Programa aixequem persianes

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010