Ajuntament de Girona

diumenge 11 d'abril 2021, 20:42:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajuts dins el programa "Aixequem persianes"

Sol·licitud d'ajuts dins el programa "Aixequem persianes"

"Aixequem persianes" és un programa d'ajuts que neix per fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals situats en els carrers i barris més afectats per la crisi en relació amb el nivell d'activitat econòmica i millorar així la cohesió social mitjançant aquest programa d'ajuts.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Activitats empresarials que estableixin la seva activitat econòmica, en locals comercials que estiguin ubicats en els barris, sectors i seccions censals que es detallen a les bases especifíques.

Documentació que cal aportar:

- Instància específica
- Fotocopia del DNI del la persona sol·licitant.
- Fotocòpia del/s DNI de la/les persona/es representant/s en cas de que sol·licitant sigui una entitat.
- Per a entitats amb o sense personalitat jurídica: Fotocòpia del CIF de l'empresa.
- Per a entitats amb o sense personalitat jurídica: Fotocòpia de l'escriptura de constitució de l'entitat i posteriors modificacions realitzades als estatuts fundacionals.
- Alta censal de l'Agència Tributària Hisenda A.E.A.T. (model 036 o 037).
- Per a les persones físiques: Alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per Compte Pròpia de la Seguretat Social (RETA) i comprovant pagament dels últims 3 rebuts ala Tresoreria General de la Seguretat Social ( TGS).
- Declaració Responsable (activitats innòcues) o Comunicació d'inici d'activitat (activitats de baix risc), annexant-hi la documentació/justificació addicional:
- Almenys 1 fotografia de l'interior i exterior de l'establiment.
- Acreditació/justificació que es compleix com a mínim UN dels requisits establerts a la base número 10.3.
- Memòria descriptiva del projecte empresarial amb explicació detallada de l'acompliment d'algun, alguns o tots els criteris de valoració especificats a la base número 7 d'aquets bases reguladores.
- Còpia del contracte de lloguer.
- Si s'escau, declaració signada per la propietat del local conforme aquest ha estat desocupat i sense activitat com a mínim els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

Observacions:
El règim de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva mitjançant convocatòria oberta.
Hi ha unes bases específiques per a la convocatòria.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens que en depenen
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, arts. 240 i ss)
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals (ROAS, arts. 118 i ss)
-Llei 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencions (LGS)
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS)
- Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal s i garantia dels drets digitals.
- Llei 19/2014 de transparència, de 29 de desembre, d'accés a la informació pública i bon govern.
- La resta de normativa vigent aplicable.

Més informació
Ajuts Aixequem Persianes
Mapa territorial dels ajuts "Aixequem Persianes"

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010