Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:06:14

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajuts dins el programa "Aixequem persianes"

Sol·licitud d'ajuts dins el programa "Aixequem persianes"

"Aixequem persianes" és un programa d'ajuts que neix per fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals situats en els carrers i barris més afectats per la crisi en relació amb el nivell d'activitat econòmica i millorar així la cohesió social mitjançant aquest programa d'ajuts.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Titulars d'activitats empresarials que estableixin la seva activitat econòmica, en locals comercials que estiguin ubicats en barris, sectors i seccions censals que es detallen a les bases reguladores.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Els i les titulars de l'activitat:
- Poden ser projectes cooperativistes; persones fisiques o juridiques amb projectes d'emprenedoria o experiencies singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblematiques o incentivar sectors en risc
- Han d'estar al dia de les seves obligacions tributaries amb l'Ajuntament de Girona, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l'Agencia Tributaria de l'Administracio Estatal

Requisits dels locals:
- Han d'estar situats en els barris, sectors i seccions censals dels districtes de la ciutat de Girona que es detallen a les bases reguladores
- Ha de fer com a minim 3 mesos que estan tancats i sense activitat economica
- Han de ser locals oberts de cara al public

Requisits de les activitats:
- L'activitat ha d'estar donada d'alta
- Han de complir com a mínim UN dels següents requisits:
- Tractar-se d'activitats cooperativistes
- Tractar-se d'activitats que promocionin el talent, la creativitat i/o l'artesania
- Que representin una complementarietat amb l'oferta del barri
- Que reportin una aportació de valor afegit al mix comercial de la zona
- Que no es tracti de concessions de llicències administratives
- Experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques del barri o incentivar sectors en risc

Documentació que cal aportar:
- Fotocopia del document identificatiu del la persona sol·licitant
- Fotocòpia del document identificatiu de la/les persona/es representant/s en cas de que la persona sol·licitant sigui una entitat
- Per a entitats amb o sense personalitat jurídica: fotocòpia del CIF de l'empresa.
- Per a entitats amb o sense personalitat jurídica: fotocòpia de l'escriptura de constitució de l'entitat i posteriors modificacions realitzades als estatuts fundacionals.
- Alta censal de l'Agència Tributària Hisenda A.E.A.T. (model 036 o 037)
- Per a les persones físiques: alta al règim especial de treballadors autònoms o per compte pròpia de la Seguretat Social (RETA) i comprovant pagament dels últims 3 rebuts ala Tresoreria General de la Seguretat Social (TGS)
- Declaració Responsable (activitats innòcues) o Comunicació d'inici d'activitat (activitats de baix risc), annexant-hi la documentació/justificació addicional:
- Almenys 1 fotografia de l'interior i exterior de l'establiment
- Acreditació/justificació que es compleix com a mínim UN dels requisits establerts a les bases
- Memòria descriptiva del projecte empresarial amb explicació detallada de l'acompliment d'algun, alguns o tots els criteris de valoració especificats a les bases reguladores
- Còpia del contracte de lloguer
- Si s'escau, declaració signada per la propietat del local conforme aquest ha estat desocupat i sense activitat com a mínim els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud

Observacions:
El període de presentació de sol·licituds és de l'1 al 30 de setembre de 2022.
El règim de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva mitjançant convocatòria oberta.
Hi ha unes bases específiques per a la convocatòria.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens que en depenen
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, arts. 240 i ss)
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals (ROAS, arts. 118 i ss)
-Llei 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencions (LGS)
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS)
- Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal s i garantia dels drets digitals.
- Llei 19/2014 de transparència, de 29 de desembre, d'accés a la informació pública i bon govern.
- La resta de normativa vigent aplicable.

Més informació
Ajuts Aixequem Persianes
Mapa territorial dels ajuts "Aixequem Persianes"

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010