Ajuntament de Girona

dimarts 22 de gener 2019, 12:03:21

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació en la convocatòria adreçada a les escoles bressol privades

Sol·licitud de participació en la convocatòria adreçada a les escoles bressol privades

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir convenis de col·laboració per als cursos 2017-2018 i 2018-2019.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Còpia compulsada del document d'identitat de la persona sol·licitant, en el cas que a la sol·licitud no s�autoritzi l�Ajuntament a dur a terme la comprovació de la identitat
- Còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l'entitat, inscrita al registre corresponent, en cas que sigui una persona jurídica.
- Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació en què s�actua, degudament inscrita al registre corresponent, si escau, en cas que es faci en nom d'altri.
- Declaració responsable, inclosa com a annex al formulari de sol·licitud, de complir els requisits indicats a la base 4.
- Projecte educatiu de centre, d�acord amb el Decret 101/2010, de 3 d�agost, d�ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l�educació infantil.
- Organigrama en què s�indiquin els diferents serveis de l�escola, els responsables, el personal, les seves funcions i la dependència organitzativa, d�acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l�educació infantil i els requisits dels centres.

Observacions:
Existeixen unes bases específiques per a la convocatòria.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 8 d�abril de 2017.

Legislació
- Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres
- Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle
de l'educació infantil
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Girona, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 14 de setembre de 2015

Més informació
Bases de la convocatòria 2017

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010