Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 16:36:02

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ocupació de via pública amb pont volat

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb pont volat

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb pont volat


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Observacions:
En la utilització de ponts volants i per protegir els vianants, s'haurà de instal·lar una bastida que habiliti un pas per sota i la instal·lació d'elements necessaris per conduir els vianants per l'esmentat pas.
Els pòrtics d'estructura de l'esmentada bastida hauran de ser d'1.5 m d'amplada.
S'hauran de col·locar baranes per conduir els vianants pels circuits dissenyats per a ells.
També s'haurà de col·locar visera protectora per sobre de la llinda d'accés dels edificis formant un angle màxim de 45º respecte a la vertical folrat amb elements suficientment rígids i recobert amb lona opaca, plàstic o un element similar per evitar la caiguda de materials de granulometria fina o líquids a nivell de carrer.
La distància entre la façana de l'edifici i la bastida també s'haurà de protegir convenientment.
Fora de les hores de treball s'haurà de baixar el pont volant i fer-lo descansar sobre la bastida de protecció.

Legislació
- Real Decret 2177/2004 (punt 4.3.3.) sobre el pla de muntatge i ús de bastida
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública
- Ordenances fiscals i preus públics
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010