Ajuntament de Girona

dimarts 22 de gener 2019, 12:30:24

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció per activitats realitzades per les associacions d'hostaleria i restauració

Sol·licitud de subvenció per activitats realitzades per les associacions d'hostaleria i restauració

Els ajuts d'aquesta convocatòria estan destinats a finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l'àmbit d'hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el fomen del sector, la dinamització i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l'enfortiment de l'activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d'avantguarda, de la ciutat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:

OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:

Associacions d’hostaleria i restauració de Girona que volen portar a terme accions de dinamització del propi sector i que reuneixin els requisits següents:

- Ser una entitat privada sense afany de lucre en el sector de l’associacionisme d’hostaleria i restauració.
- Estar legalment constituïdes, disposar de seu social en el terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.
- Estar inscrites al Registre General d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, així com restar al corrent amb les justificacions relatives a les subvencions sol·licitades anteriorment.
- No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 


Com fer-ho:

- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents


Documentació que cal aportar:

L’entitat o persona física sol·licitant haurà d’adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

Memòria anual que contingui la següent informació:
- Nombre d’associats.
- Quota anual dels associats.
- Àmbit territorial de l’Associació (àrea determinada, barri o ciutat).
- Nombre total d’accions proposades a la memòria: Caldrà enumerar i explicar cada acció.
- Nombre de serveis que ofereix l’Associació als seus associats.
- Grau percentual de participació econòmica de l’associació amb recursos propis en el finançament del programa d’actuacions de la proposta actual.

Tota aquesta informació ha de coincidir i ser coherent amb l’especificat al quadre de “Sol·licitud de subvenció per finançar activitats realitzades per les associacions d’hostaleria i restauració de Girona” presentat. La informació que no s’especifiqui a la instància no serà comptabilitzada.


Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions


Més informació
Bases de la convocatòria

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010