Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 04:47:43

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció per activitats realitzades per les associacions d'hostaleria i restauració

Sol·licitud de subvenció per activitats realitzades per les associacions d'hostaleria i restauració

Els ajuts d'aquesta convocatòria estan destinats a finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l'àmbit d'hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el fomen del sector, la dinamització i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l'enfortiment de l'activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d'avantguarda, de la ciutat de Girona.

Convocatòria tancada


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Associacions d'hostaleria i restauració de Girona

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu ElectrònicaDocumentació que cal aportar:

- Fotocòpia del NIF de la persona representant de l'entitat i/o la que subscriu la sol·licitud
- Escriptura de constitució o Estatuts
- Memòria anual que contingui la següent informació:
- Nombre d'associats
- Quota anual dels associats
- Àmbit territorial de l'Associació (àrea determinada, barri o ciutat)
- Nombre total d'accions proposades a la memòria: Caldrà enumerar i explicar cada acció
- Nombre de serveis que ofereix l'Associació als seus associats
- Grau percentual de participació econòmica de l'associació amb recursos propis en el finançament del programa d'actuacions de la proposta
actual
- Quadre d'especificacions tècniques (Veure Annex 1)
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social si s'escau i declaració sobre si s'ha demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import (Veure Annex 2)

Observacions:
Existeixen unes bases específiques per a la convocatòria.

Legislació
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Més informació
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Bases i convocatòria

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010