Ajuntament de Girona

dilluns 20 de gener 2020, 17:03:26

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció per activitats realitzades per les associacions d'hostaleria i restauració

Sol·licitud de subvenció per activitats realitzades per les associacions d'hostaleria i restauració

Els ajuts d'aquesta convocatòria estan destinats a finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l'àmbit d'hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el fomen del sector, la dinamització i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l'enfortiment de l'activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d'avantguarda, de la ciutat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Associacions d�hostaleria i restauració de Girona

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu ElectrònicaDocumentació que cal aportar:

- Fotocòpia del NIF de la persona representant de l�entitat i/o la que subscriu la sol·licitud.
- Escriptura de constitució o Estatuts.
- Memòria anual que contingui la següent informació:
- Nombre d�associats.
- Quota anual dels associats.
- Àmbit territorial de l�Associació (àrea determinada, barri o ciutat).
- Nombre total d�accions proposades a la memòria: Caldrà enumerar i explicar cada acció.
- Nombre de serveis que ofereix l�Associació als seus associats.
- Grau percentual de participació econòmica de l�associació amb recursos propis en el finançament del programa d�actuacions de la proposta
actual.
- Quadre d'especificacions tècniques (Veure Annex 1).
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social si s�escau i declaració sobre si s�ha demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import (Veure Annex 2).

Observacions:
Termini de presentació de sol·licituds del 6 d'agost fins al
20 de setembre de 2019.
Existeixen unes bases específiques per a la convocatòria.

Legislació
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Més informació
Bases de la convocatòria

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010