Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 04:52:24

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció per activitats realitzades per les associacions d'hostaleria i restauració

Sol·licitud de subvenció per activitats realitzades per les associacions d'hostaleria i restauració

Els ajuts d'aquesta convocatòria estan destinats a finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l'àmbit d'hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el fomen del sector, la dinamització i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l'enfortiment de l'activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d'avantguarda, de la ciutat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Associacions d'hostaleria i restauració de Girona

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu ElectrònicaDocumentació que cal aportar:
- Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa.
- Identificació de qui ha de ser la persona o entitat beneficiària (amb indicació del DNI o NIF).
- Programa anual d'actuacions previstes per l'entitat, contemplant els apartats següents: detall de les accions previstes, calendari, objectius i pressupost individualitzat.
- Memòria descriptiva del projecte pel qual se sol·licita subvenció i quadre pressupostari desglossat (quadre pressupostari de les activitats per les que es demana la subvenció, desglossat per la tipologia de despeses i percentatge de cofinançament amb fons propis, en el cas que n'hi hagi).
IMPORTANT: El pressupost / cost de l'actuació que es presenti a la sol·licitud de subvenció serà el que s'haurà de justificar en la seva totalitat, en el cas d'atorgament de la subvenció.
- Indicació de si s'han demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import.
- Especificació del número d'associats, quota anual que paguen i l'àmbit territorial de l'Associació (àrea determinada, barri o ciutat).
- Declaració del responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
- Pronunciament exprés de denegació o autorització del peticionari de la subvenció, si escau, perquè l'Ajuntament de Girona pugui obtenir dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatives al compliment de les seves obligacions amb aquests dos organismes. En cas que no hi doni l'autorització, haurà d'adjuntar els certificats corresponents, emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria de la Seguretat Social.

Observacions:
Convocatòria 2023
El termini de presentació de les sol·licituds és del 10 de febrer al 9 de març de 2023 (ambdós inclosos).
Existeixen unes bases específiques per a la convocatòria.

Legislació
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Més informació
Bases i convocatòria
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010