Ajuntament de Girona

divendres 22 de novembre 2019, 04:17:17

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització a la instal·lació de parades de castanyes i panotxes durant Fires de Sant Narcís

Sol·licitud d'autorització a la instal·lació de parades de castanyes i panotxes durant Fires de Sant Narcís

Sol·licitud d'autorització a la instal·lació de parades de castanyes i panotxes a espais de domini públic durant Fires de Sant Narcís


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:

- Document identificatiu de la persona interessada.
Quan el sol·licitant no actuï en nom propi o es tracti d�una societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d�aportar l�escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l�escriptura de constitució de la societat o entitat. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d�estar inscrits en el corresponent Registre, quan l�esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d�obrar s�acreditarà mitjançant l�escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s�escau, en el corresponent registre oficial.
- Fotografia de la parada que s�instal·larà.

Observacions:
Les sol·licituds es podran presentar a partir del dia 18 de maig de 2017 fins el dia 9 de juny de 2017.

Més informació
Bases reguladores de les condicions d'atorgament de les llicències per a la instal·lació de parades de venda de castanyes i panotxes durant les Fires de Sant Narcís

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010