Ajuntament de Girona

dissabte 22 de juny 2024, 04:06:54

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ocupació de la via pública per mudança

Sol·licitud d'ocupació de la via pública per mudança

Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb reserva d'espai per mudança.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Observacions:
En tots els casos s'ha de permetre i protegir el pas de vianants i permetre l'accés als guals i establiments comercials afectats.
La persona interessada haurà d'exhibir, en cas de requeriment, als agents de la Policia Municipal en el moment de senyalitzar la reserva aquesta autorització i col·locar, si l'ocupació sol·licitada ho requereix, en els llocs sol·licitats els senyals mòbils de prohibit estacionar model R308 (annex 4 de l'Ordenança Municipal de Circulació) i comunicar-ho a la Policia Municipal (092), amb una anterioritat de 72 hores (3 dies) si és en un carril normal d'estacionament i de 24 hores (1 dia) si és en un carril de zona blava o zona de càrrega i descàrrega, abans de l'ocupació.
L'incompliment d'aquest requisit comportarà que el vehicle que ocupi la reserva autoritzada no es retiri.
En cas de sol·licitud per part d'un/a agent de la Policia Municipal, aquesta autorització s'haurà d'exhibir en el mateix moment d'efectuar la reserva.

Legislació
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública
- Ordenances fiscals i preus públics
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010