Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 15:56:54

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de col·locació de làpida i/o element decoratiu en una sepultura dels Cementiris municipals

Sol·licitud de col·locació de làpida i/o element decoratiu en una sepultura dels Cementiris municipals

Sol·licitud de col·locació de làpida i/o element decoratiu en una sepultura dels Cementiris municipals de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Taxes de col·locació de làpida i/o d'element decoratiu establertes a les Ordenances fiscals i preus públics vigents.

Requisits previs:
- Ser la persona titular del dret funerari de la sepultura
- En cas la persona titular sigui difunta, la persona beneficiària haurà d'haver sol·licitat prèviament el traspàs de titularitat del dret funerari de la sepultura.
- No haver finalitzat el termini de la concessió del dret funerari de la sepultura
- Estar al corrent de pagament de la taxa anual pel servei de conservació de cementiris

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de col·locació de làpida i/o element decoratiu en una sepultura:
- DNI/NIE de la persona titular actual de la sepultura
- Títol original del dret funerari de la sepultura
- Declaració de pèrdua o sostracció (si escau)

Observacions:
Especificacions de les làpides i elements decoratius. Cementiris municipals (Girona-vell, Palau, Santa Eugènia i Sant Daniel)

- Làpida: de pedra natural (marbre, granit, ) o materials similars. No pot superar el marc arquitectònic de la sepultura, sense sobresortir ni superiorment ni lateral del límit de la sepultura.
- Element decoratiu: porta de vidre amb marc d'acer inoxidable, gerro, peces laterals de pedra natural (marbre, granit,)
- Altres elements o materials: caldrà la descripció concreta de l'objecte i/o material.

Especificacions de les làpides i elements decoratius. Cementiri Nou de Girona

Resten subjectes a unes condicions especials:
- Per a les làpides únicament s'admetrà el granit de Sudàfrica.
- No serà permès instal·lar o col·locar baranes o balcons, marcs, peces laterals, ni vidres de tancament. Únicament s'admetran elements senzills adossats a les làpides.

Gestió tributària generarà les liquidacions de les taxes les quals es notificaran a la persona sol·licitant per tal de poder realitzar el pagament.

Legislació
- Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona
- Reglament dels cementiris municipals
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals i preus públics
Declaració de pèrdua o sostracció del títol del dret funerari
Autorització de representació

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010