Ajuntament de Girona

dissabte 24 de setembre 2022, 17:44:36

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de col·locació de làpida i/o element decoratiu en una sepultura dels Cementiris municipals o Cementiri Nou

Sol·licitud de col·locació de làpida i/o element decoratiu en una sepultura dels Cementiris municipals o Cementiri Nou

Sol·licitud de col·locació de làpida i/o element decoratiu en una sepultura dels Cementiris municipals de Girona o Cementiri Nou.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Taxes de col·locació de làpida i/o d'element decoratiu establertes a les Ordenances fiscals i preus públics vigents.

Requisits previs:
- Ser la persona titular del dret funerari de la sepultura
- En cas la persona titular sigui difunta, la persona beneficiària haurà d'haver sol·licitat prèviament el traspàs de titularitat del dret funerari de la sepultura.
- No haver finalitzat el termini de la concessió del dret funerari de la sepultura
- Estar al corrent de pagament de la taxa anual pel servei de conservació de cementiris

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de col·locació de làpida i/o element decoratiu en una sepultura:
- DNI/NIE de la persona titular actual de la sepultura
- Títol original del dret funerari de la sepultura
- Declaració de pèrdua o sostracció (si escau)

Observacions:
Gestió tributària generarà les liquidacions de les taxes les quals es notificaran a la persona sol·licitant per tal que realitzi el pagament.
Especificacions de les làpides i elements decoratius:
- Làpida: (inclou, si es vol, les peces laterals): pedra natural (marbre, granit...) o materials similars. No pot superar el marc arquitectònic de la sepultura, sense sobresortir ni superiorment ni lateral del límit de la sepultura.
- Element decoratiu: porta de vidre amb marc d'acer inoxidable, gerro, peces laterals de pedra natural (marbre, granit...)
- Altres elements o materials: caldrà la descripció concreta de l'objecte i/o material.
Quan la sepultura on es produeixi una inhumació disposi ja de la corresponent làpida, la persona titular disposarà d'un termini de 3 mesos a comptar de la data d'enterrament per col·locar la làpida i fer les modificacions que consideri oportunes, tant si es vol gravar un nou nom com si es vol canviar la làpida. En aquest cas s'haurà de presentar igualment la sol·licitud de col·locació de làpida, però no caldrà abonar cap taxa.

Legislació
- Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona
- Reglament dels cementiris municipals
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals i preus públics
Declaració de pèrdua o sostracció del títol del dret funerari
Autorització de representació

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010