Ajuntament de Girona

dissabte 4 de desembre 2021, 03:27:42

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció per a l'organització d'esdeveniments esportius a la ciutat de Girona

Sol·licitud de subvenció per a l'organització d'esdeveniments esportius a la ciutat de Girona

Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius de caràcter puntual i/o extraordinari a la ciutat, amb l'objetciu de promoure, potenciar, i diversificar la pràctica esportiva, i en el cas de la línia programa C.1, que produeixi un impacte social i econòmic o de promoció de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
PERSONES FÍSIQUES:

- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:
a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

ENTITATS:

- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Observacions:
- Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
- Poden ser objecte de subvencions les següents línies/programes:
C.1. Subvencions per a l'organització d'esdeveniments esportius amb impacte econòmic i turístic o de promoció per la ciutat.
C.2. Subvencions per a l'organització d'esdeveniments esportius puntuals relacionats amb les activitats físiques i de l'esport.

-EXCEPCIONALITAT AMB MOTIU DE LA COVID-19:
Els diferents agents del teixit esportiu que organitzin activitats esportives, o impulsin, d'alguna manera, pràctiques vinculades a l'exercici físic hauran d'adequar les mesures de seguretat per tal de garantir la salut, seguretat i higiene per a la pràctica esportiva segons els protocols dictats per les autoritats competents, especialment en matèria de salut pública, així com aquelles Ordres Ministerials que puguin regir en cada cas segons les diferents fases que es vagin produint.
En cas que per circumstàncies excepcionals de força major no es pugui portar a terme l'esdeveniment esportiu objecte de la subvenció, es subvencionarà el 50 % de la quantitat atorgada en la resolució de subvenció; en cas de no poder-ho justificar, s'atorgarà el 50 % de la despesa efectuada i justificada.

Termini resolució
- 3 mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010