Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:13:26

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció per a l'organització d'esdeveniments esportius a la ciutat de Girona

Sol·licitud de subvenció per a l'organització d'esdeveniments esportius a la ciutat de Girona

Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius de caràcter puntual i/o extraordinari a la ciutat, amb l'objetciu de promoure, potenciar, i diversificar la pràctica esportiva, i en el cas de la línia programa C.1, que produeixi un impacte social i econòmic o de promoció de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:
a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Podran ser beneficiàries de les subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat, les entitats jurídiques (associacions, entitats, clubs...), persones físiques i, societats que han de complir les següents condicions:

- Estar legalment constituïdes.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
- Les entitats esportives hauran de declarar de no incórrer en cap incompatibilitat de les que s’estableix en l’ l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Quedaran excloses aquelles entitats jurídiques, persones físiques i, societats que han rebut o hagin de rebre una aportació econòmica consignada nominativament en el pressupost municipal, que rebin una subvenció directa amb caràcter extraordinari o que disposin d’una concessió d’una instal·lació municipal.

Documentació que cal aportar:
- Identificació del qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa, fent constar l'adreça de correu electrònic a efectes de notificacions.
- Identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent de l'anterior.
- Documentació acreditativa de la representació, en el cas que la persona sol·licitant actuï en nom d'una altra persona física o jurídica.
- Declaracions responsables que es relacionen i que s'inclouen en l'imprès de sol·licitud, (cal que estigui signat):
- Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, i compromís de comunicar a l'Ajuntament les que sol·liciti o obtingui en el futur.
- Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció.
- Declaració responsable d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i autorització a l'òrgan gestor de la subvenció per obtenir-la. En el cas que no s'autoritzi a comprovar directament aquesta circumstància, caldrà l'aportació dels certificats
corresponents abans de la resolució de concessió.
- Declaració de no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
- Memòria de l'activitat a subvencionar. (En el cas de les activitats que s'acullin al programa C1, ha d'incloure la descripció dels requisits mínims)
- En el cas de les activitats que s'acullin al programa C1, cal presentar: Memòria de la justificació de l'impacte econòmic previst, i també tenint en compte l'experiència d'edicions anteriors: dades de la procedència dels participants, dades de la participació per gènere, dades de pernoctacions a la ciutat (si és el cas), nombre d'acompanyants, etc...
- Pressupost total d'ingressos i despeses previstos per l'activitat a realitzar.
- Dades bancàries on, si es subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció, en el cas que aquestes dades hagin sofert alguna modificació (tràmit: Comunicació de dades bancàries de creditors, que trobareu a la Seu electrònica)

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
El termini de presentació de sol·licitud finalitza el dia 25 de novembre de 2022.
- Poden ser objecte de subvencions les següents línies/programes:
C.1. Subvencions per a l'organització d'esdeveniments esportius amb impacte econòmic i turístic o de promoció per la ciutat.
C.2. Subvencions per a l'organització d'esdeveniments esportius puntuals relacionats amb les activitats físiques i de l'esport.

Termini resolució
- 3 mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

Més informació
Bases i convocatòria

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010