Ajuntament de Girona

diumenge 14 de juliol 2024, 03:40:30

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació prèvia per a intervencions que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat

Comunicació prèvia per a intervencions que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat

Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d'actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, estan subjectes al règim de comunicació prèvia a l'Ajuntament del tipus 2.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons Ordenances fiscals

Requisits previs:
En el cas que no vingui la persona interessada a sol·licitar el permís, cal aportar una autorització de representació, la fotocòpia del document identificatiu original de la persona interessada i document identificatiu original de la persona autoritzada.

Documentació que cal aportar:
Comunicació prèvia intervencions sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Documentació tècnica
- Direcció facultativa
- Identificació del/ de la constructor/a de l'obra
- Estudi de seguretat
- Designació del coordinador/a de seguretat i salut
Especificacions tècniques de la documentació a aportar:
- Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut així com la corresponent designació de la persona coordinadora de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Autorització de representació (si escau)

Observacions:
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD
Les intervencions en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística estan subjectes a llicència urbanística prèvia.
Totes aquelles actuacions previstes en els articles 6.1 i 6.2 les quals requereixin l'informe preceptiu d'una altra administració pública quedaran sotmeses al règim de llicència urbanística.

Més informació
Modificació del Títol I de les Ordenances d'edificació
Ordenances d'edificació
Web llicències i comunicats d'obres
Autoritació de representació

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010