Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 15:54:16

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d'edificis

Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d'edificis

La primera utilització i ocupació d'edificis, està subjecte al règim de comunicació prèvia a l'Ajuntament del tipus 2, d'acord amb l'establert a la legislació urbanística d'aplicació.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
En el cas que no vingui la persona interessada a sol·licitar el permís, cal aportar una autorització de representació, la fotocòpia del document identificatiu original de la persona interessada i document identificatiu original de la persona autoritzada.

Documentació que cal aportar:
Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d'edificis:
- Certificat final d'obra de la construcció
- Informe favorable de l'execució de les connexions
- Certificat de l'empresa de residus
- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis (si escau)
- Documentació gràfica / escrita de les variacions, detalls...
- Autorització de representació (si escau)

Observacions:
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD
Les intervencions en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística estan subjectes a llicència urbanística prèvia.
Totes aquelles actuacions previstes en els articles 6.1 i 6.2 les quals requereixin l'informe preceptiu d'una altra administració pública quedaran sotmeses al règim de llicència urbanística.

Termini resolució
Només es pot utilitzar i ocupar l'edifici o la construcció de què es tracti després que hagi transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació i documentació adjunta o, si s'escau, de l'esmena de la comunicació o l'aportació dels documents requerits, sense que l'administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada.

Més informació
Modificació del Títol I de les Ordenances d'edificació
Ordenances d'edificació
Web llicències i comunicats d'obres
Autorització representació

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010