Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 13:49:27

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència de primera utilització i ocupació parcial d'edificis i construccions

Sol·licitud de llicència de primera utilització i ocupació parcial d'edificis i construccions

Sol·licitud de llicència de primera utilització i ocupació parcial d'edificis i construccions, està subjecte al règim de llicència a l'Ajuntament, d'acord amb l'establert a la legislació urbanística d'aplicació.
Es pot sol·licitar aquesta llicència en els següents supòsits:
- Construccions o edificis que formin part d'un conjunt edificatori objecte d'un projecte únic
- Entitats d'un edifici que disposin d'accés i funcionament independents


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
En el cas que no vingui la persona interessada a sol·licitar el permís, cal aportar una autorització de representació i la fotocòpia del document identificatiu original de la persona interessada i document identificatiu original de la persona autoritzada.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de llicència de primera utilització i ocupació parcial d'edificis i construccions:
- Certificat final d'obra de la construcció
- Certificat de l'empresa de residus
- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis (si escau)
- Informe favorable de l'execució de les connexions
- Certifcat final parcial de l'obra
Certificat final parcial de l'obra expedit per la direcció facultativa de les obres en el que es faci constar la data de finiment de les mateixes, que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada, així com que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat

- Justifiació tèncica d'acompliment de requisits de la part de l'obra sobre la qual es sol·licita la llicència
- Autorització de representació, si escau

Observacions:
-La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

- Justificació tècnica en la que es faci constar que la part d'obra sobre la qual es sol·licita llicència de primera ocupació compleix els següents requisits:
a) Que l’estat d'execució de les obres autoritzades permet la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l'edifici o la construcció no acabada.
b) Que la seva utilització i ocupació i l'acabament de les obres no s'interfereixin mútuament de manera greu.

Més informació
Modificació del Títol I de les Ordenances d'edificació
Ordenances d'edificació
Web llicències i comunicats d'obres
Autorització representació

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010