Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 03:46:00

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'exempció de la taxa d'escombraries

Sol·licitud d'exempció de la taxa d'escombraries

L'Ajuntament de Girona contempla exempcions de la taxa d'escombraries i clavegueram per persones desnonades mitjançant procediment d'execució hipotecària i per organismes, fundacions i altres ens associatius participats totalment o majoritàriament per l'ajuntament o que exerceixin la seva activitat en immobles de titularitat municipal.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
Gaudiran de l'exempció de la quota de la present taxa, aquelles persones que acreditin haver estat desnonades en un procediment d'execució hipotecària de l'habitatge habitual, des del dia que van abandonar l'habitatge.
També gaudiran de l'exempció els organismes, fundacions i altres ens associatius participats totalment o majoritàriament per l'ajuntament o que exerceixin la seva activitat en immobles de titularitat municipal.

Legislació
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus

Més informació
Ordenances Fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010