Ajuntament de Girona

dilluns 6 d'abril 2020, 14:28:10

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació al Premi d'Emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona

Sol·licitud de participació al Premi d'Emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona

Sol·licitud de participació al Premi d'Emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona destinat a reconèixer i promoure l'esperit emprenedor i innovador dels i de les estudiants de cicles formatius de la ciutat, com a llavor de futures iniciatives emprenedores d'àmbit local.IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- L'alumnat matriculat el curs actual en cicles formatius de grau mitjà i/o grau superior dels centres de formació professional de la ciutat de Girona
- L'alumnat matriculat en els programes de formació i inserció (PFI) i formació professional bàsica en centres de la ciutat de Girona

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
- La participació és voluntària i comporta l'acceptació d'aquestes bases
- Els projectes han de ser tutoritzats des dels centres educatius corresponents
- Es recomana l'elaboració del projecte dins el marc del mòdul formatiu d'Empresa i iniciativa emprenedora o altres mòduls relacionats amb l'emprenedoria
- Els projectes s'han de lliurar en format digital obligatòriament

Documentació que cal aportar:
- Projecte

Observacions:
- L'alumnat interessat a participar-hi ha de presentar intància a través del seu centre de formació.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions

Més informació
Bases reguladores
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010