Ajuntament de Girona

diumenge 29 de març 2020, 01:17:27

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud del certificat d'Acollida

Sol·licitud del certificat d'Acollida

El Servei de Primera Acollida té com a finalitat promoure l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones nouvingudes.
En relació a la informació que s' ha d'oferir des de l'OIAC, s'ha de referir als aspectes del Certificat d' Acollida com la seva utilitat, les parts del procés, dades necessàries i el període de vigència.
UTILITAT: Els Certificats d'Acollida són útils per a sol·licitar l'arrelament i per renovació de papers. Es necessari per participar a programes laborals com ACOL.
PARTS DEL PROCÉS: Per demanar el certificat han d'haver cursat els tres mòduls formatius.
DADES NECESSÀRIES: Es important demanar el passaport i adjuntar-lo amb la resta de documentació.
PERÍODE DE VIGÈNCIA: Si no han acabat els mòduls formatius i han entrat la sol·licitud de Certificat de Primera Acollida, tindran 2 anys com a màxim per presentar la documentació que els falta.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Presencialment per registre d'entrada a l'OIAC
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:
a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Totes les persones majors de 16 anys poden ser demandants.
Que hagin participat del Circuit d'Acollida i hagin fet els tres mòduls formatius.
Que tot i no haver participat del Circuit d'Acollida presentin la documentació que justifiqui que tenen coneixements sobre els mòduls formatius. (Convalidació)
La Tècnica d'Acollida també pot fer les proves de nivell lingüístic.


Documentació que cal aportar:

La persona usuària que fa demanda del certificat d' Acollida ha d'acreditar la formació següent:
Mòdul A.1. Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana: 90 hores
A.2. Competències lingüístiques bàsiques en llengua castellana: 90 hores. La majoria de persones ja dominen la llengua castellana i no caldrà que presentin res.
Mòdul B: Coneixements laborals: 15 hores
Mòdul C: Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic

Legislació
- Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010